Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Eliquis (apiksaban)Eliquis tilhører gruppen legemidler som kalles antikoagulantia og bidrar til å hindre at blodpropper dannes ved å hemme faktor Xa, som er en viktig faktor i dannelsen av blodpropp.1Eliquis har følgende indikasjoner: Atrieflimmer

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II).1

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter)1

Les mer
VTE profylakse etter protesekirurgi

Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.1

Les mer
Om EliquisOm Eliquis

Eliquis (apixaban) er den mest brukte Direktevirkende Oral Antikoagulant (DOAK) i Norge.2

VTE hos pasienter med kreft

Venøs tromboembolisk sykdom, som dyp venetrombose og lungeemboli, er en hyppig tilstand hos pasienter med kreft og ofte forbundet med høy risiko for komplikasjoner og tilbakevendende hendelser.3,4

Les mer
Månedens EKG

Månedens EKG er en faglig og praktisk videoserie med EKG-tolkninger veiledet av kardiolog Vegard Vavik og spesialist i allmennmedisin Stig-André Normann.

Les mer
VIKTIG SIKKERHETS- OG FORSKRIVNINGSINFORMASJON VED BRUK AV ELIQUIS® (APIKSABAN)1

Reseptpliktig legemiddel, reseptgruppe: C.

Indikasjoner: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥ 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥ II).
Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.
Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.

Dosering og administrasjonsform: Eliquis tabletter for oral administrering.
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: 5 mg to ganger daglig. Dosereduksjon til 2,5 mg to ganger daglig for pasienter med spesielle kriterier, se preparatomtale for fullstendig informasjon. Behandling av DVT og LE og forebygging av tilbakevendende DVT og LE:
10 mg to ganger daglig de første 7 dagene, deretter 5 mg to ganger daglig. Forebygging av tilbakevendende VTE: 2,5 mg to ganger daglig.
Elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 2,5 mg to ganger daglig.

Vanligste bivirkninger: Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning og hematom. Pasienter bør overvåkes nøye for tegn til blødning og behandlingen skal avbrytes dersom det oppstår alvorlige blødninger.
Alvorlige bivirkninger: Alvorlige blødninger som hjerneblødning og abdominal blødning er definert som mindre vanlige bivirkninger.

Kontraindikasjoner: Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UFH (ufraksjonert heparin) er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer.

Advarsler og forsiktighetsregler:

  • Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes.
  • Ikke anbefalt til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon assosiert med koagulopati.
  • Ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose og som har fått påvist antifosolipidsyndrom.
  • Ikke anbefalt til pasienter med kunstige hjerteklaffer.
  • Apiksaban er ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi.
  • Før oppstart av apixaban ved behandling av DVT og LE hos pasienter med kreft, skal man gjøre en nøye vurdering av fordeler versus risiko.


Interaksjoner: Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av preparater som er sterke induktorer av CYP3A4- og P-gp (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til ca. 50% reduksjon i apiksabaneksponeringen.

Pakninger, priser: Eliquis 2,5 mg tabletter: 20 stk. (blister) kr. 282,70, 168 stk. (blister) kr. 2096,60. Eliquis 5 mg tabletter: 28 stk. (blister) kr. 381,80, 168 stk. (blister) kr. 2096,60

Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi.
 

ICPC / ICD     Vilkårnr.
ICPC K78 ATRIEFLIMMER/FLUTTER -
ICD I48 ATRIEFLIMMER/ATRIEFLUTTER -

ICPC

ICPC

K93
K94
LUNGEEMBOLI
DYP VENETROMBOSE  
-
-
ICD
ICD
I26
I82
LUNGEEMBOLI
ANNEN EMBOLI OG TROMBOSE I VENER
-
-
ICPC 20 TROMBOSEPROFYLAKSE VED KIRURGI 136
ICD 20 TROMBOSEPROFYLAKSE VED KIRURGI 136Vilkår: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Se felleskatalogen/preparatomtalen for fullstendig forskrivningsinformasjon før forskrivning.

Versjon 2
 

Referanser:

Eliquis preparatomtale SPC, tilgjengelig på www.legemiddelverket.noReseptregisteret, 2020. Folkehelseinstituttet. Publisert april 2021. https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/reseptregisteret/Mahajan A, Brunson A, White R, Wun T. The Epidemiology of Cancer-Associated Venous Thromboembolism: An Update. Semin Thromb Hemost. 2019;45(4):321-325.Agnelli G, Becattini C, Meyer G, et al. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. N Engl J Med. 2020;382(17):1599-1607.
Preparatomtale
PP-ELI-NOR-2228 mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei