Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
Ibrance (palbociclib)Tabletter 75 mg, 100 mg og 125 mgIbrance er en CDK4/6-hemmer og har 2 indikasjoner

IBRANCE er indisert til behandling av hormonreseptor (HR) positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2) negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft:

  • i kombinasjon med en aromatasehemmer
  • i kombinasjon med fulvestrant hos kvinner som tidligere har fått endokrinbehandling
Hos pre- eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med en LHRH-agonist (luteiniserende hormonfrigivende hormon)1.

Ibrance er rangert som førstevalg i onkologianbudet fra 1. oktober 2023
til pasienter med brystkreft som skal behandles med en CDK4/6-hemmer  

Ibrance vil fra 1. oktober 2023 være rangert som førstevalg til pasienter som skal behandles med en CDK4/6-hemmer (anbud 2307 onkologi):

Rammeavtalen har en varighet på 1 år regnet fra avtalestart. Hele eller deler av avtalen kan forlenges med inntil 12 måneder.

Se Ibrance preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.
 

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Dosering: Anbefalt dose: 125 mg 1 gang daglig i 21 påfølgende dager etterfulgt av 7 dager uten behandling, som gir en komplett syklus på 28 dager (doseringsskjema 3/1). Behandlingen bør fortsette så lenge pasienten har klinisk nytte eller til uakseptabel toksisitet oppstår.
Ved bivirkninger kan dosen reduseres til 100 mg og deretter ev. til 75 mg. For ytterligere informasjon om dosejustering, se preparatomtalen (SPC). 


Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene som er listet opp i preparatomtalen (SPC). Bruk av plantebaserte legemidler som inneholder Johannesurt. 

Forsiktighetsregler: Ibrance kan gjøre pasientene predisponert for infeksjoner. De bør derfor overvåkes for tegn og symptomer på infeksjon, og egnet medisinsk behandling bør igangsettes. Ibrance bør administreres med forsiktighet hos pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon eller nyrefunksjon. Samtidig administrering med sterke hemmere eller induktorer av CYP3A4 bør unngås. Overvåk pasienter for lungesymptomer som indikerer ILD/pneumonitt. Pasienter bør overvåkes for tegn og symptomer på dyp venetrombose og lungeembolisme og egnet medisinsk behandling bør igangsettes. Fertile kvinner eller deres partnere må bruke sikker prevensjon under behandling med Ibrance.
Se Ibrance preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon. 


Pakninger, priser og refusjon: 
IBRANCE tabletter, filmdrasjerte: 75 mg, 100 mg og 125 mg. 
Reseptgruppe C, H-resept. 
Pris (kr): 27 474,70 (maksimal utsalgspris i apotek). Ibrance er en del av onkologianbudet. Anbudsprisen er konfidensiell, men er betydelig lavere enn maksimal utsalgspris i apotek. 

TitleIbrance ble godkjent av FDA i 2015 og av EMA i 2016. Flere enn 600 000 pasienter har mottatt behandling med Ibrance.2 Real world evidence (RWE)

PALOMA var det første studieprogrammet som undersøkte  CDK4/6-hemmere hos kvinner med HR+/HER2- mBC.3 PALOMA er også det første CDK4/6-studieprogrammet som støttes av RWE4-6

Les merLoading
Oppfølging av pasienter

Lær mer om oppfølging av pasienter som mottar behandling med Ibrance 

Les merLoading
Materiell til nedlastning

Ibrance behandlingsveileder gir informasjon om dosering, administrasjon og håndtering av bivirkninger.

Gå til materiellLoading
CDK = syklinavhengig kinase; FDA = Food and Drug Administration; EMA = det europeiske legemiddelbyrået; RWE = real world evidence; HR+/HER2- mBC = hormonreseptorpositiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2-negativ metastatisk brystkreft.Referanser:IBRANCE preparatomtale (SPC)Ibrance Periodic Safety Update Report (PSUR) 02 August 2022McCain J. P T. 2015;40(8):511-520.DeMichele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37.Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019;43:22-27.Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019;5:JGO1800239.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei