Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
Oppfølging av pasienter på IBRANCE1

Fullstendig hematologisk status bør kontrolleres før oppstart av IBRANCE-behandling og ved starten av hver syklus, samt ved dag 15 i de første 2 syklusene, og ellers ved klinisk indikasjon.

For pasienter som ikke får mer enn grad 1 eller 2 nøytropeni i de 6 første syklusene skal det
hver 3. måned tas fullstendig hematologisk status før oppstart av etterfølgende sykluser, og ellers ved klinisk indikasjon.1  

Det er ingen krav til monitorering av EKG, elektrolytter eller leverfunksjonstester i preparatomtalen.
IBRANCE har ikke vist klinisk relevante effekter på QTc-intervallet  (<8 msec gjennomsnittlig endring fra baseline)1

Scroll left to view table

Interstitiell lungesykdom/pneumonitt

Interstitiell lungesykdom / pneumonitt Alvorlig, livstruende eller dødelig ILD og/eller pneumonitt kan forekomme hos pasienter behandlet med IBRANCE når det tas i kombinasjon med endokrinbehandling.

Overvåk pasienter for lungesymptomer som indikerer ILD/pneumonitt (f.eks. hypoksi, hoste, dyspné). Hos pasienter som har nye eller forverrede luftveissymptomer og det er mistanke om at de har utviklet ILD/pneumonitt, skal behandling med IBRANCE umiddelbart avbrytes og pasienten evalueres. Seponer IBRANCE permanent hos pasienter med alvorlig ILD eller pneumonitt (se preparatomtalen avsnitt 4.2).


Ekstra oppfølging kan være nødvendig basert på individuelle kliniske vurderinger for hver enkelt pasient1

IBRANCE sikkerhetsinformasjon

For utfyllende sikkerhetsinformasjon, se preparatomtalen.1

Les mer Ibrance anbefalt dosering

Praktisk dosering med én tablett daglig, uavhengig av tablettstyrke. Ibrance doseres én gang daglig i 21 påfølgende dager etterfulgt av 7 dager uten behandling 1

Les mer
Referanser:IBRANCE preparatomtale (SPC).
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei