Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

DoseringSikkerhetEffekt av Inlyta
INLYTA (axitinib) tabletter

INLYTA er indisert til behandling av voksne pasienter med avansert nyrecellekarsinom (RCC) etter at
tidligere behandling med sunitinib eller et cytokin har sviktet.

Hvordan virker INLYTA? 

INLYTA® er en potent og selektiv tyrosinkinasehemmer av vaskulær endotelial vekstfaktor-reseptorene VEGFR-1, VEGFR-2 og VEGFR-3.
Disse reseptorene er involvert i patologisk angiogenese, tumorvekst og metastaseprogresjon ved kreft.
Det er vist at INLYTA® er en potent hemmer av VEGF-mediert endotelcelleproliferasjon og overlevelse.1

Sikkerhet og tolerabilitet
Lær mer om INLYTA sin sikkerhetsprofil
Loading
Effekt
Lær mer om INLYTA effektdataLoading
Dosering
Lær mer om fleksibel dosering og halveringstiden til INLYTA 
Loading

Viktig sikkerhetsinformasjon:

INLYTA (aksitinib): L01E K01, filmdrasjerte tabletter (1 mg, 3 mg, 5 mg og 7 mg).
Indikasjoner: Til behandling av voksne pasienter med avansert nyrecellekarsinom (RCC) etter at tidligere behandling med sunitinib eller et cytokin har sviktet.
Dosering: Voksne: Anbefalt dose er 5 mg 2 ganger daglig. Behandling bør fortsette så lenge man ser klinisk nytte, eller til det oppstår uakseptabel toksisitet som ikke kan behandles med legemidler eller dosejustering. Doseøkning eller -reduksjon anbefales basert på individuell sikkerhet og tolerabilitet.
Advarsler/Forsiktighetsregler: Tegn eller symptomer på hjertesvikt bør overvåkes regelmessig under hele behandlingen med INLYTA.
Blodtrykket bør være godt kontrollert før behandlingsstart med aksitinib. Pasienter bør overvåkes med hensyn til hypertensjon, og om nødvendig gis standard antihypertensiv behandling. Skjoldbruskkjertelfunksjonen bør overvåkes før oppstart og regelmessig under hele behandlingen med INLYTA.
Leverfunksjon, samt hemoglobin eller hematokrit skal måles før oppstart og regelmessig under hele behandlingen med INLYTA.
Bivirkninger: De vanligste bivirkningene som ble sett etter behandling med INLYTA var diaré, hypertensjon, fatigue (utmattelse), redusert appetitt, kvalme, vektreduksjon, dysfoni, palmar-plantar erytrodysestesi (hånd-fot-syndrom), blødning, hypotyreoidisme, brekninger, proteinuri, hoste og forstoppelse.
Pakninger, priser og refusjon: H-resept: L01E K01 (Aksitinib), Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonale handlingsprogrammer for kreft og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe. Vilkår: 216 Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Listepris: 1 mg 56 stk. (blister) 8418,00,- 3 mg 56 stk. (blister) 27894,30,-  5 mg 56 stk. (blister) 41914,60,- 7 mg 56 stk. (blister) 59208,10,- Res.gr. C

For fullstendig informasjon, se preparatomtale for INLYTA.

VEGF, vascular endothelial growth factor.ReferanseINLYTA® SPC
Preparatomtale
PP-INL-NOR-0050 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei