Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

DoseringSikkerhetEffekt av Inlyta
Effekt av INLYTA®AXIS studien - studiedesign

Sikkerhet og effekt av INLYTA ble vurdert i en randomisert, åpen, multisenter fase 3-studie. Pasienter med avansert RCC (n = 723) hvor sykdommen hadde progrediert ved eller etter en tidligere systemisk behandling, inkludert regimer som omfattet sunitinib, bevacizumab, temsirolimus eller cytokiner, ble randomisert (1:1) til å få INLYTA (n = 361) eller sorafenib (n = 362).
Det primære endepunktet, progresjonsfri overlevelse (PFS), ble vurdert ved bruk av en blindet uavhengig sentral gjennomgang. Sekundære endepunkter omfattet objektiv responsrate (ORR) og total overlevelse (OS).

AXIS studien - effektresultater

I den samlede pasientpopulasjonen og i de to største undergruppene (tidligere sunitinibbehandling og tidligere cytokinbehandling), medførte INLYTA en statistisk signifikant fordel framfor sorafenib for det primære endepunktet PFS

Median PFS (ITT populasjonen) med INLYTA vs. sorafenib1* 

Figur tilpasset fra Inlyta SPC. 
*Vurdert ved uavhengig radiologivurdering i henhold til Response Evaluation Criteria in Solid Tumours
(RECIST).

Header
ORR med INLYTA vs. sorafenib

Figur tilpasset fra Inlyta SPC.
*Vurdert ved uavhengig radiologivurdering i henhold til Response Evaluation Criteria in Solid Tumours
(RECIST).

Header
CI, konfidensintervall. HR, hazard ratio. ITT, intention to treat. mPFS, median progressjonfri overlevelse. ORR, objektiv responsrate. PFS, progresjonsfri overlevelse.ReferanseINLYTA SPC
Dosering
Lær mer om flesibel dosering og halveringstiden til INLYTA
Loading
Preparatomtale
PP-INL-NOR-0050 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei