Lipitor (atorvastatin)

Lipitor senker plasmanivåene av kolesterol og lipoproteiner ved å hemme HMG-CoA-reduktase og deretter kolesterolbiosyntesen i lever. Samtidig øker antall LDL reseptorer på celleoverflaten i lever, hvilket resulterer i øket opptak og nedbrytning av LDL1

Lipitor ble første gang registrert i Tyskland i 1997.

Lipitor er en selektiv konkurrerende hemmer av HMG-CoA-reduktase som er det hastighetsbegrensende enzym ved omdannelsen av 3-hydroksy-3-metyl-glutaryl-koenzym A til mevalonat, som er et forstadium til ulike steroler, inkludert kolesterol. Triglycerider og kolesterol i lever inkorporeres i Very Low Density Lipoprotein (VLDL), utskilles i plasma og transporteres til perifere vev. Low Density Lipoprotein (LDL) dannes fra VLDL og kataboliseres primært via reseptorer med høy affinitet for LDL. 

Referanser:
1. SPC Lipitor, 04.01.2017 punkt 5.1

INDIKASJON
Hyperkolesterolemi: Indisert som tillegg til diett for reduksjon av forhøyet totalkolesterol (total-C), LDL-kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B og triglyserider hos voksne, ungdom og barn >10 år med primær hyperkolesterolemi, inkl. familiær hyperkolesterolemi (heterozygot type) eller kombinert (blandet) hyperlipidemi (som korresponderer til type IIa og IIb ved Fredrickson-klassifisering), når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak er utilstrekkelig. Lipitor er også indisert for å redusere total-C og LDL-C hos voksne med homozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese) eller dersom slik behandling ikke er tilgjengelig. Forebygging av kardiovaskulær sykdom: Forebygging av kardiovaskulær sykdom hos voksne som er vurdert å ha høy risiko for å få en kardiovaskulær hendelse, som tillegg til korrigering av andre risikofaktorer.