Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Virkningsmekanisme RetningslinjerDoseringDoseringDoseringsinformasjonDosejusteringLegemiddelinteraksjonerEffekt og StudiedesignEffekt og studiedesignEffektStudiedesignSikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellOfte stilte spørsmålMateriell for nedlastning og bestillingVideo
Behandle covid-19 
hjemmefra

Paxlovid® behandlingen bør starte umiddelbart etter en positiv covid-19 test og innen 5 dager etter symptomdebut. For voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom.1

Les mer om doseringLoading
Effekt*

Effekten av Paxlovid ble basert på 2085 voksne covid-19 pasienter med høy risiko for utvikling av alvorlig covid-19 sykdom i 
EPIC-HR studien.2

Les merLoading
Interaksjonssøk

Søk enkelt etter legemiddelinteraksjoner på navn av aktivt virkemiddel eller søkeord.

SøkLoading
PAXLOVID er indisert til behandling av pasienter som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 Dosering Les om Paxlovid dosering og potensielle legemiddelinteraksjoner før legemiddelet
forskrives
Finn ut merLoading
Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om Paxlovid? Kom i kontakt med vår Healthcare Solutions Manager Ann Margrethe ved å fylle ut skjema.

Thank you!

Your form has been submitted. A member of our team will be in contact shortly regarding your enquiry.

Back to home
Paxlovid er indisert til behandling av pasienter som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19
 • Alder 80 år eller eldre
 • Alder 65–79 år med én eller flere risikofaktorer
  • aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot dette
  • alvorlig lungesykdom
  • alvorlig hjerte-/karsykdom
  • dårlig regulert diabetes
  • alvorlig overvekt med KMI >35
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom med betydelig funksjonsnedsettelse
  • langtkommen demens
  • alvorlig psykisk syke, spesielt alvorlig schizofreni
  • Downs syndrom
 • 18 - 64 år med én eller flere risikofaktorer
Behandling til pasienter i alderen 18–64 år med én eller flere risikofaktorer vurderes individuelt av lege.
 • Alvorlig immunsvekkede pasienter 

 

Slik fungerer Paxlovid1

PAXLOVID inneholder nirmatrelvir, en proteasehemmer utviklet av Pfizer rettet mot hovedproteasen (Mpro), også kjent som 3C-lignende protease (3CLpro), ved å hemme SARS-CoV-2-replikasjon slik at proteolyse ikke forekommer.

Se videoLoading
Brukerundersøkelse av covid-19

Brukerundersøkelse om covid-19 hos personer i alder 65 år og eldre. Se funn fra undersøkelsen.

Les merLoading
EPIC-HR studien på 2 minutter

EPIC-HR studien ligger til grunn for godkjennelsen av Paxlovid.
På 2 minutter kan du se en gjennomgang av studien fra studiedesign, inklusjonskriterier, effektdata, sikkerhetsprofil og konklusjon. 

Se videoLoading

Viktig sikkerhetsinformasjon: 
Paxlovid er indisert til behandling av covid-19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom. Anbefalt dose er 300 mg nirmatrelvir (2 rosa tabletter) og 100 mg ritonavir (1 hvit tablett), som alle tas samtidig hver 12. time i 5 dager. Fullføring av 5-dagerskuren anbefales selv om pasienten må innlegges på sykehus pga. alvorlig/kritisk covid-19. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR 30 -<60 ml/minutt), skal dosen nirmatrelvir reduseres til 150 mg (1 rosa tablett) hver 12. time i 5 dager. Paxlovid metaboliseres via CYP3A og er en sterk hemmer av CYP3A4. Samtidig behandling med andre legemidler som metaboliseres via, hemmer eller induserer CYP3A4 kan føre til interaksjoner som potensielt kan gi alvorlige, livstruende eller fatale hendelser. Det må derfor gjøres en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk før behandling med Paxlovid igangsettes. Pasienter bør overvåkes for bivirkninger forbundet med de samtidig administrerte legemidlene. Paxlovid er kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt). Tilfeller av toksisk epidermal nekrolyse og Stevens-Johnsons syndrom har blitt rapportert. De vanligste bivirkningene som er rapportert under behandling med Paxlovid er dysgeusi, diaré, kvalme, hodepine og oppkast. Paxlovid tabletter kan forskrives på blå resept (blåreseptforskriften §4) til pasienter med bekreftet smitte av SARS-CoV-2, som har høyest risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Pakningsstørrelse 20 stk. + 10 stk. (blister). Pris 13162,50 kr. Prisen på hvit resept vil gjelde fra 1. mars 2024. Reseptgruppe: C.

Følg faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.

Referanser: 1. Paxlovid SPC 2. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A m.fl. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med. Publisert online 16. februar 2022. doi:10.1056/NEJMoa2118542
Preparatomtale
PP-C1D-NOR-0030 Februar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei