Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Virkningsmekanisme RetningslinjerDoseringDoseringDoseringsinformasjonDosejusteringLegemiddelinteraksjonerEffekt og StudiedesignEffekt og studiedesignEffektStudiedesignSikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellOfte stilte spørsmålMateriell for nedlastning og bestillingVideo
Brukerundersøkelse covid-19

En studie av hvordan aldersgruppen 65+ forholder seg til covid-191


Beskrivelse av respondenter :
 • Målgruppen: Befolkningen i aldersgruppen 65+. 50/50 fordeling kvinner og menn og fordeling i aldersgruppene 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år og 80 år og eldre. Befolkning fra hele landet, alle grader av utdanning 
 • Antall= 2000 personer
 • Metode: Kvantitativ webundersøkelse
 • Periode: 19/6/2023 - 03/07/2023
Noen funn fra undersøkelsenFår du oppfølging i hverdagen fra noen av følgende personer/ressurser?
 • 83 % av respondentene får ikke oppfølgning i hverdagen. 14% av totalen får oppfølgning fra familien
 
Er du i risikogruppen for utvikling av alvorlig sykdom som følge av covid-19?
 • 1 av 10 oppgir de er i risikogruppen for utvikling av alvorlig sykdom som følge av covid-19
 • Jo eldre respondenten er, jo flere oppgir at de ikke vet om de er i risikogruppen for utvikling av covid-19.
 • Det går et skille ved 74 år. 14% av respondentene i alderen 65-74 oppgir at de ikke vet om de er i risikogruppen. 16 % i aldersgruppen 75-79 år og 17% i aldersgruppen 80+ oppgir at de ikke vet om de er i risikogruppen.
 • Både de som svarer at de er i risikogruppen og de som ikke vet om de er det, er bekymret for å bli smittet av covid-19.
 
I hvilken grad er du bekymret for å bli smittet av covid-19?
 • Færre enn 1 av 4 i aldersgruppen 65+ er i stor eller noen grad bekymret for å bli smittet av covid-19
 • De som blir fulgt av lege er mest bekymret for å bli smittet (42%)
 • De som er i risikogruppen er mer bekymret for smitte (40%)

Gjør du noe ekstra for å forebygge smitte av covid-19?
 • 65 + smitteforebygger hovedsakelig med gode håndvaskrutiner. Færre enn 1 av 10 unngår områder med høyt smittetrykk eller større forsamlinger

Kjenner du til at personer med risikofaktorer kan ha et mer alvorlig sykdomsforløp av covid-19 enn personer uten risikofaktorer?
 • 77% er kjent med at personer med risikofaktorer kan ha et mer alvorlig sykdomsforløp ved smitte av covid-19

Om du kjenner symptomer og mistenker at du er smittet med covid-19, hva ville du gjort?
 • 6 av 10 (62%) ville tatt en hjemmetest ved mistanke om smitte, mens rundt 1 av 4 ville avventet litt før hjemmetest og/eller kontakt med lege
 • 24% ville ventet noen dager for å se hvordan det utviklet seg før de tok en hjemmetest og/eller kontaktet lege
 • 7% ville ikke gjort noe, men latt det gå over av seg selv
 • 5% ville bestilt legetime

Dersom du tar en hjemmetest som viser at du har covid-19, ville du ha kontaktet lege?
 • 3 av 10 (29%) ville kontaktet lege med en gang hvis de fikk påvist covid-19.
 • Halvparten (52%) ville sett an sykdomsutviklingen før de kontaktet lege.
 • 16% ville ikke gjort noe 
 • Andelen som øyeblikkelig vil kontakte lege ved påvist smitte øker med alderen til respondentene. I aldersgruppen 80+ ville 46% kontaktet lege med en gang. I aldergruppen 65-69 år ville 22% gjort det og 24% i aldersgruppen 70-74 år. Behandlingen av Paxlovid bør begynne så snart som mulig etter at covid-19 er diagnostisert og innen 5 dager etter symptomdebut​​​​​​.
Sikkerhetsinformasjon:

Paxlovid er indisert til behandling av covid-19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom. Anbefalt dose er 300 mg nirmatrelvir (2 rosa tabletter) og 100 mg ritonavir (1 hvit tablett), som alle tas samtidig hver 12. time i 5 dager. Fullføring av 5-dagerskuren anbefales selv om pasienten må innlegges på sykehus pga. alvorlig/kritisk covid-19. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR 30 -<60 ml/minutt), skal dosen nirmatrelvir reduseres til 150 mg (1 rosa tablett) hver 12. time i 5 dager. Paxlovid metaboliseres via CYP3A og er en sterk hemmer av CYP3A4. Samtidig behandling med andre legemidler som metaboliseres via, hemmer eller induserer CYP3A4 kan føre til interaksjoner som potensielt kan gi alvorlige, livstruende eller fatale hendelser. Det må derfor gjøres en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk før behandling med Paxlovid igangsettes. Pasienter bør overvåkes for bivirkninger forbundet med de samtidig administrerte legemidlene. Paxlovid er kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt). Tilfeller av toksisk epidermal nekrolyse og Stevens-Johnsons syndrom har blitt rapportert. De vanligste bivirkningene som er rapportert under behandling med Paxlovid er dysgeusi, diaré, kvalme, hodepine og oppkast. Paxlovid tabletter kan forskrives på blå resept (blåreseptforskriften §4) til pasienter med bekreftet smitte av SARS-CoV-2, som har høyest risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Pakningsstørrelse 20 stk. + 10 stk. (blister). Pris 13162,50 kr. Prisen på hvit resept vil gjelde fra 1. mars 2024. Reseptgruppe: C.

Følg faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.
LES MERDosering

Les om oral behandling, dosejusteringer og legemiddelinteraksjoner av Paxlovid.

DoseringsinformasjonLoading DosejuseringLoadingLegemiddelinteraksjonerLoading
Referanser: 1. IPSOS brukerundersøkelse, juli 2023 2. Paxlovid SPC
Preparatomtale
PP-C1D-NOR-0030 Februar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei