Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Virkningsmekanisme RetningslinjerDoseringDoseringDoseringsinformasjonDosejusteringLegemiddelinteraksjonerEffekt og StudiedesignEffekt og studiedesignEffektStudiedesignSikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellOfte stilte spørsmålMateriell for nedlastning og bestillingVideo
Ofte stilte spørsmål1  Er Paxlovid egnet for pediatriske pasienter?

Paxlovid har fått betinget godkjenning for behandling av covid-19 hos voksne som ikke krever ekstra oksygen, og som har økt risiko for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp.

Paxlovid er ikke godkjent for bruk hos pediatriske pasienter. Sikkerhet og effekt av Paxlovid blant pasienter under 18 år er ikke fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Om PaxlovidHva er Paxlovid? 

For oral bruk.

Paxlovid er en antiviral proteasehemmende behandling som tas oralt 2 ganger i døgnet (morgen og kveld). Paxlovid består av nirmatrelvir som fungerer ved å binde seg til og blokkere funksjonen til covid-19 virusets hovedprotease (Mpro), som normalt spalter virusets proteinkjeder opp i funksjonelle enkeltproteiner, og dermed blokkers produksjonen av nye SARS-CoV-2 viruspartikler. Denne fasen av sykdommen er kun sårbar i starten av sykdomsforløpet (2-4 dager før første symptom til 5 dager etter symptomstart) og det er da kritisk at behandling startes innenfor dette tidsrommet for å være effektiv.
 
For mer informasjon, se seksjon 4.2: dosering og administrasjonsmetode i preparatomtalen her

Hvordan virker Paxlovid? 

Nirmatrelvir er en peptidomimetisk hemmer av SARS-CoV-2 hovedprotease (Mpro), som også kalles 3C-lignende protease (3CLpro) eller nsp5-protease. Hemming av SARS-CoV-2 Mpro gjør proteinet ute av stand til å prosessere polyprotein-forløpere, noe som fører til at virusreplikasjon forhindres. 

Ritonavir hemmer den CYP3A-medierte metaboliseringen av nirmatrelvir, og gir dermed økt plasmakonsentrasjon av nirmatrelvir.

Mer informasjon om hvordan Paxlovid fungerer og dens antivirale aktivitet finnes under pkt. 5.1: «Farmakodynamiske egenskaper» i preparatomtalen her

Hvorfor administreres nirmatrelvir sammen med ritonavir?

Ritonavir administreres sammen med nirmatrelvir som en farmakokinetisk forsterker, som resulterer i en vedvarende høyere systemisk konsentrasjon av nirmatrelvir. Ved gjentatt dosering av nirmatrelvir/ritonavir 75 mg/100 mg, 250 mg/100mg, og 500 mg/100 mg administrert 2 ganger daglig, så ser økningen i systemisk eksponering ved steady-state ut til å være mindre enn doseproporsjonal. Flere doseringer over 10 dager oppnådde steady-state på dag 2 med omtrentlig dobbel akkumulering. Systemisk eksponering var på dag 5 sammenlignbar med dag 10 over alle doser.

For mer informasjon om ritonavir, se seksjon 5.2: Farmakokinetiske egenskaper i preparatomtalen her.

Hva er resultatene av den kliniske studien av covid-19-pasienter med høy risiko som ble behandlet med Paxlovid?

Effekten av Paxlovid er basert på interimanalysen og den støttende endelige analysen av EPIC-HR, en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase 2/3 studie med ikke-sykehusinnlagte, symptomatiske voksne deltakere med laboratoriebekreftet SARS-CoV-2-infeksjon. Kvalifiserte deltakere var 18 år og eldre med minst 1 av følgende risikofaktorer for progresjon til alvorlig sykdom: diabetes, overvekt (KMI > 25), kronisk lungesykdom (inkludert astma), kronisk nyresykdom, aktiv røyker, autoimmun sykdom eller immunsuppressiv behandling, kardiovaskulær sykdom, hypertensjon, sigdcellesykdom, nevrologiske utviklingsforstyrrelser, aktiv kreftsykdom, avhengighet av medisinskrelatert teknologi, eller var 60 år eller eldre uansett komorbiditet. Deltakere med covid-19-symptomdebut ≤ 5 dager før randomisering ble inkludert i studien. Studien ekskluderte personer med tidligere covid-19-infeksjon eller koronavaksinasjon.

Deltakerne ble randomisert (1:1) til å ta Paxlovid (nirmatrelvir 300 mg / ritonavir 100 mg) eller placebo oralt hver 12. time i 5 dager. Det primære effektendepunktet var andelen deltakere med covid-19-relatert sykehusinnleggelse eller død uansett årsak til og med dag 28. Analysen ble utført i det modifiserte Intent-To-Treat (mITT)-analysesettet (alle behandlede personer med symptomdebut ≤3 dager, som ved baseline ikke fikk eller ble forventet å få behandling med mAb mot covid-19), mITT1-analysesettet (alle behandlede personer med symptomdebut ≤ 5 dager, som ved baseline ikke fikk eller ikke ble forventet å få behandling med mAb mot COVID-19) og mITT2-analysesettet (alle behandlede personer med symptomdebut ≤5 dager).

Totalt 2246 deltakere ble randomisert til å få enten Paxlovid eller placebo. Ved baseline var gjennomsnittlig alder 46 år. 13% av deltakerne var 65 år eller eldre (3% var 75 år eller eldre). 51% var menn, 72% var hvite, 5% var mørkhudede av afrikansk opprinnelse, 14% var asiatiske, 45% var latinamerikanske. 66% av deltakerne hadde symptomdebut ≤ 3 dager etter oppstart av studiebehandling. 81% hadde KMI > 25 kg/m2 (37 % hadde KMI > 30 kg/m2). 12% hadde diabetes mellitus, 47% av deltakerne var serologisk negative ved baseline, og 51 % var serologisk positive. Gjennomsnittlig virusmengde ved baseline var 4,63 log10 kopier/ml (SD 2,87). 26% av deltakerne hadde en virusmengde ved baseline på > 107 (kopier/ml). 6,2% av deltakerne fikk eller ble forventet å få terapeutisk behandling med mAb mot covid-19 på randomiseringstidspunktet og ble ekskludert fra mITT- og mITT1-analysene. Den primære SARS-CoV-2-varianten på tvers av begge behandlingsarmene var delta (98%), hovedsakelig clade 21J (basert på interimanalyse). 

Baseline demografi og sykdomskarakteristika ble balansert mellom Paxlovid- og placebogruppen. 

Bestemmelsen av primæreffekt var basert på en planlagt interimanalyse hos 774 deltakere i mITT-populasjonen. Estimert risikoreduksjon var -6,3% med ujustert 95% KI på (-9,0%, -3,6%) og 95% KI (-10,61%, -2,02%) ved justering av multiplisitet. 2-sidet p-verdi var < 0,0001 med 2-sidet signifikansnivå på 0,002. 

Tabell 1 viser resultatene for det primære endepunktet i mITT1-analysepopulasjonen for hele datasettet ved studieslutt. 

Tabell 1: Effektresultater hos ikke-sykehusinnlagte voksne med covid-19 som fikk behandling innen 5 dager etter symptomdebut, og som ikke fikk behandling med monoklonalt antistoff mot covid-19 ved baseline (mITT1-analysesett).
COVID-19-relatert sykehusinnleggelse eller død fra en hvilken som helst årsak til dag 28
  Paxlovid
N=1039
Placebo
N=1046
n (%) 8 (0.77%) 66 (6.31%)
Absolutt risikoreduksjon for sykehusinnleggelser sammenlignet med placebo [95% KI], % P<0.001 -5.62 (-7.21, -4.03) N/A
Absolutt risikoreduksjon for død sammenlignet med placebo [95% KI], % P<0.001 0 12 (1.15%)
Kl = Konfidensintervall.
a. Den samlede prosentandelen av deltagerne med COVID-19-relatert sykehusinnleggelse eller død fra enhver årsak gjennom dag 28 blant pasienter behandlet innen 5 dager etter symptomdebut ble estimert for hver av behandlingsgruppene ved bruk av Kaplan-Meier metoden.
 

Den estimerte risikoreduksjonen var -5,8% med 95% KI på (-7,8% til -3,8%) hos deltakere som fikk behandling innen 3 dager etter symptomdebut, og -5,2% med 95% KI på (-7,9%, -2,5%) i mITT1-undergruppen av deltakere som fikk behandling > 3 dager fra symptomdebut.

Konsistente resultater ble observert i de endelige mITT- og mITT2-analysepopulasjonene. Totalt 1379 forsøkspersoner ble inkludert i mITT-analysepopulasjonen. Bivirkningsratene var 5/697 (0,72%) i Paxlovid-gruppen og 44/682 (6,45%) i placebogruppen.

Tabell 2: Progresjon av covid-19 (sykehusinnleggelse eller død) frem til og med dag 28 hos symptomatiske voksne med økt risiko for utvikling til alvorlig sykdom; mITT1-analysesett
  Paxlovid
300 mg/100 mg
Placebo
Antall pasienter N=1039 N=1046
Serologisk negativ n=487 n=505
Pasienter med sykehusinnleggelse eller død[a] (%)
Estimert andel over 28 dager [95% KI], %
Reduksjon sammenlignet med placebo [95% KI]

P-verdi
7 (1.4%)

1.47 (0.70, 3.05)

-10.25 (-13.28, -7.21)


P<0.0001
58 (11.5%)

11.71 (9.18, 14.89)
 
Serologi positiv n=540 n=528
Pasienter med sykehusinnleggelse eller død[a] (%)
Estimert andel over 28 dager [95% KI], %
Reduksjon sammenlignet med placebo [95% KI]

P-verdi

1 (0.2%)

0.19 (0.03, 1.31)

-1.34 (-2.45, -0.23)

P=0.0180

8 (1.5%)

1.52 (0.76, 3.02)
 
KI = konfidensintervall; mITT = modifisert intent-to-treat.
Alle deltakerne som ble randomisert til å få studielegemiddel, som tok minst 1 dose av studielegemidlet, og som ved baseline ikke fikk eller var forventet å få behandling med monoklonalt antistoff mot covid-19, og ble behandlet ≤ 5 dager etter covid-19-symptomdebut. Seropositivitet ble definert hvis resultatene var positive i en serologisk immunanalyse spesifikk for vertsantistoffer mot enten S- eller N-virusproteiner. 
Forskjellen på prosentandelen i de 2 behandlingsgruppene og dens 95% konfidensintervall basert på normaltilnærming av dataene er presentert.
a. Covid-19-relatert sykehusinnleggelse eller død uansett årsak.


Effektresultater for mITT1 var samsvarende på tvers av undergrupper av deltakere, inkludert alder (≥ 65 år), KMI (KMI > 25 og KMI > 30) og diabetes.

Mer informasjon om EPIC-HR-studien er tilgjengelig under pkt. 5.1: «Farmakodynamiske egenskaper» i preparatomtalen her.
Hvilke bivirkninger er mest rapportert?

Paxlovids sikkerhetsprofil er basert på data fra EPIC-HR; en fase 2/3 randomisert, dobbelblindet placebokontrollert klinisk studie i ikke-sykehusinnlagte, symptomatiske voksne deltagere med en laboratoriebekreftet positiv covid-19 diagnose. 

De vanligst bivirkningene rapportert fra behandling med Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir 300 mg/100 mg) tatt hver 12. time over 5 dager og opp til 34 dager etter siste dose var: dysgeusi (5.6%), diaré (3.1%), hodepine (1.4%), og oppkast (1.1%).

For mer informasjon om bivirkninger, se Seksjon 4.8: Bivirkninger i preparatomtalen her

Hvordan melde inn mistenkte bivirkninger? 

Det er viktig å melde inn mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning via det nasjonale rapporteringssystemet her

Mer informasjon om bivirkninger finnes under pkt. 4.8: «Bivirkninger» i preparatomtalen her.
 

Forskrive PaxlovidHvordan dosere Paxlovid? 

Anbefalt dosering for voksne pasienter er 300 mg nirmatrelvir (to 150 mg tabletter) med 100 mg ritonavir (én 100 mg-tablett), som alle tas sammen oralt hver 12. time i 5 dager. Paxlovid skal administreres så snart som mulig etter at covid-19 er diagnostisert, og innen 5 dager etter symptomdebut. 

Pasienten tar Paxlovid oralt hver 12. time i 5 dager. 
Det anbefales å fullføre 5-dagerskuren selv om pasienten må innlegges på sykehus på grunn av alvorlig eller kritisk covid-19 etter at behandlingen med Paxlovid er påbegynt.

Dosering morgen

 • To rosa 150 mg tabletter med ​​​nirmatrelvir
 • Én hvit 100 mg tablett med ritonavir

Pasienten skal ta alle 3 tablettene samtidig.

Dosering kveld

 • To rosa 150 mg tabletter med​​ ​nirmatrelvir
 • Én hvit 100 mg tablett med ritonavir

Pasienten skal ta alle 3 tablettene samtidig.

Dosering for pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Dosejustering er ikke nødvendig hos pasienter med lett nedsatt nyrefunksjon (eGFR ≥60 til <90 ml/min). 

For pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR ≥30 til <60 ml/min) skal dosen av Paxlovid reduseres til én nirmatrelvir tablett (rosa), med normal dose av ritonavir (hvit) (150 mg/100 mg) hver 12. time i 5 dager for å unngå overeksponering (denne dosejusteringen er ikke klinisk testet). 

Paxlovid skal ikke brukes av pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon [eGFR <30 mL/min. Dette gjelder også pasienter med sluttstadium nyresykdom under hemodialyse.

Dosering for pasienter med nedsatt leverfunksjon
Paxlovid krever ikke dosejustering for pasienter med enten mild (Child-Pugh klasse A) eller moderat (Child-Pugh klasse B) nedsatt leverfunksjon.
Paxlovid skal ikke brukes av pasienter med alvorlig (Child-Pugh klasse C) nedsatt leverfunksjon.

 

Hvordan skal pasienten ta Paxlovid?

Nirmatrelvir må tas sammen med ritonavir. Hvis nirmatrelvir ikke administreres på riktig måte sammen med ritonavir, vil det føre til for lavt plasmanivå av nirmatrelvir til å oppnå ønsket terapeutisk effekt. Paxlovid kan tas med eller uten mat. Tablettene skal svelges hele og ikke tygges, deles eller knuses.

Hvor kort tid etter positiv test for SARS-CoV-2 bør pasienten starte behandling med Paxlovid? 

Paxlovid skal administreres så snart som mulig etter at covid-19 er diagnostisert, og innen 5 dager etter symptomdebut.

Mer informasjon om dosering finnes under pkt. 4.2: «Dosering og administrasjonsmåte» i preparatomtalen her.

Kan Paxlovid forskrives til gravide eller fertile kvinner? 

Det finnes ingen data på bruk av Paxlovid hos gravide kvinner som kan brukes til å informere om den legemiddelassosierte risikoen for negativ effekt på fosterutviklingen. Fertile kvinner skal derfor unngå å bli gravide under behandling med Paxlovid, og som et sikkerhetstiltak i 7 dager etter at behandlingen med Paxlovid er avsluttet. 

Bruk av ritonavir kan redusere effekten av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. Pasienter som bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler, skal rådes til å bruke en alternativ prevensjonsmetode eller en barrieremetode i tillegg under behandling med Paxlovid, og i én menstruasjonssyklus etter at behandlingen med Paxlovid er avsluttet. 

Paxlovid anbefales ikke under graviditet eller hos kvinner som kan bli gravide og ikke bruker prevensjon, med mindre den kliniske tilstanden krever behandling med Paxlovid. 

Mer informasjon og data fra toksisitetsstudeier på embryoføtal utviklingstoksisitet med nirmatrelvir og ritonavir finnes under pkt. 4.6: «Fruktbarhet, graviditet og amming» her og pkt. 5.3: Prekliniske sikkerhetsdata her.

Hvor kan pasienter få Paxlovid?

Paxlovid kan rekvireres på apotek.

Hvordan ser et blisterbrett med Paxlovid ut? 

Paxlovid filmdrasjerte tabletter kommer i 5 blisterbrett, som hver inneholder én døgndose. Det er totalt 30 tabletter i hver eske. Hvert blisterbrett med én døgndose inneholder 4 nirmatrelvir-tabletter (150 mg i hver) og 2 ritonavir-tabletter (100 mg i hver) og angir hvilke tabletter som skal tas om morgenen og om kvelden (solsymbol og månesymbol). 

 • Nirmatrelvir 150 mg filmdrasjerte tabletter er rosa, ovale og preget med «PFE» på den ene siden og «3CL» på den andre siden.
 • Ritonavir 100 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til off-white, kapselformede og preget med «H» på den ene siden og «R9» på den andre siden.

Mer informasjon finnes i avsnitt 3: «Legemiddelform» i preparatomtalen her.

Hva om pasienten tar Paxlovid på feil måte? 

Instruksjoner for glemt dose:

 • Dersom pasienten glemmer en dose Paxlovid, og det har gått mindre enn 8 timer fra tidspunktet den vanligvis tas på, skal pasienten ta dosen så snart som mulig og deretter gjenoppta den vanlige doseringsplanen.
 • Hvis pasienten glemmer en dose, og det har gått mer enn 8 timer, skal pasienten hoppe over den glemte dosen og ta neste dose til planlagt tid.
 • Pasienten skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose. 


Instruksjoner ved overdosering:

 • Behandling av overdose med Paxlovid bør bestå av generelle støttende tiltak, inkludert overvåking av vitale tegn og observasjon av pasientens kliniske status.
 • Det finnes ingen spesifikk motgift mot overdose med Paxlovid.
ProduktsikkerhetHvem kan jeg ringe hvis jeg har medisinske spørsmål? 

Medisinsk informasjon på telefon: 67 52 61 00 eller send e-post til [email protected]

Hvilke kontraindikasjoner finnes på Paxlovid? 

Paxlovid er kontraindisert ved:

 • Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene som er listet opp i pkt. 6.1: Liste over hjelpestoffer her
 • Legemidler som er svært avhengige av CYP3A for clearance, og hvor forhøyede konsentrasjoner er assosiert med alvorlige og/eller livstruende reaksjoner.
 • Legemidler som er potente CYP3A-induktorer, og hvor signifikant reduserte plasmakonsentrasjoner av nirmatrelvir/ritonavir kan være assosiert med fare for tap av virologisk respons og mulig resistens.

En liste over potensielt klinisk signifikante legemiddelinteraksjoner, herunder kontraindiserte legemidler, finnes i pkt. 4.3: Kontraindikasjoner her og pkt. 4.5: Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon, tabell 1: Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon her.

Hvilke legemiddelinteraksjoner finnes på Paxlovid? 

Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) er en CYP3A-hemmer og kan øke plasmakonsentrasjonen av legemidler som primært metaboliseres av CYP3A. Legemidler som i stor grad metaboliseres av CYP3A og har høy metabolisme ved første passering, ser ut til å være mest utsatt for stor økning i eksponering når de administreres sammen med nirmatrelvir/ritonavir. Samtidig administrering av nirmatrelvir/ritonavir og legemidler som er sterkt avhengige av CYP3A for clearance, og der forhøyet plasmakonsentrasjon er assosiert med alvorlige og/eller livstruende hendelser, er derfor kontraindisert.

Oppstart av Paxlovid, som er en CYP3A-hemmer, hos pasienter som får legemidler som metaboliseres av CYP3A, eller oppstart av legemidler som metaboliseres av CYP3A hos pasienter som allerede tar Paxlovid, kan øke plasmakonsentrasjonen av legemidler som metaboliseres av CYP3A.

Oppstart av legemidler som hemmer eller induserer CYP3A, kan henholdsvis øke eller redusere konsentrasjonen av Paxlovid. Disse interaksjonene kan føre til:

 • Klinisk signifikante bivirkninger, som potensielt kan føre til alvorlige, livstruende eller fatale hendelser på grunn av økt eksponering for samtidig administrerte legemidler.
 • Klinisk signifikante bivirkninger på grunn av økt eksponering for Paxlovid.
 • Tap av terapeutisk effekt av Paxlovid og mulig utvikling av viral resistens.

Som en konservativ tilnærming bør legemiddelinteraksjonene knyttet til ritonavir brukt til behandling av kroniske HIV-infeksjoner (600 mg to ganger daglig når det opprinnelig er brukt som et antiretroviralt legemiddel, og 100 mg to ganger daglig som nå brukes som en farmakokinetisk forsterker med antiretrovirale legemidler), gjelde for Paxlovid. Fremtidige undersøkelser kan gjøre det mulig å justere anbefalingene knyttet til legemiddelinteraksjoner til Paxlovid med en behandlingsvarighet på 5 dager.

En liste over potensielle klinisk signifikante legemiddelinteraksjoner, herunder kontraindiserte legemidler, finnes i pkt. 4.5: Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon, tabell 1: Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon her.

Hvordan finner jeg ut om produktet er ekte? 

Ekte Paxlovid® fra Pfizer har Pfizer-navnet på esken, som inneholder 5 blisterbrett i aluminium. Kontroller at tablettene er genuine ved å se etter spesifikk tekst som er trykket på hver side av tablettene. Nirmatrelvir-tablettene er rosa, ovale og trykket med «PFE» på den ene siden og «3CL» på den andre siden. Ritonavir-tabletter er hvite til off-white, kapselformede og trykket med «H» på den ene siden og «R9» på den andre siden.  

Pakningen har et fargeløst, glanset belegg med et gjentatt mønster bestående av Pfizer-navnet og logoen over hele. Pfizer-navnet og logoen vises i en kontrasterende matt finish.

Referanse:PAXLOVID SPC
Preparatomtale
PP-C1D-NOR-0030 Februar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei