Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Virkningsmekanisme RetningslinjerDoseringDoseringDoseringsinformasjonDosejusteringLegemiddelinteraksjonerEffekt og StudiedesignEffekt og studiedesignEffektStudiedesignSikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellOfte stilte spørsmålMateriell for nedlastning og bestillingVideo
Retningslinjer på Paxlovid

Helsedirektoratets anbefalinger om bruk av Paxlovid på blå resept §41

Selv om covid-19 er fjernet fra listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer, kan Paxlovid fortsatt forskrives på §4
 • Behandlingen bør starte så tidlig som mulig og fortrinnsvis innen 5 dager etter symptomdebut.
 • Positiv selvtest og vurdering av lege er tilstrekkelig for oppstart av behandling, men diagnosen bør bekreftes med PCR-test eller antigen hurtigtest tatt i helsetjenesten.
 • Behandlingen bør ikke gis til pasienter som på grunn av covid-19 har behov for supplerende oksygen (se begrunnelse).
 • På grunn av interaksjonsproblematikk mellom ritonavir og mange vanlige legemidler må det gjøres en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk (se praktisk informasjon).
 • Vurdering av risiko for alvorlig sykdom bør baseres på alder, samt øvrige risikofaktorer (se praktisk informasjon).
 • Nirmatrelvir + ritonavir anbefales kun brukt til pasienter med høy risiko og antatt nytte av behandlingen.
 • Nirmatrelvir bør gis i halvert dose ved nedsatt nyrefunksjon (eGFR 30-60ml/min), mens ritonavir gis i uendret dose. Nirmatrelvir + ritonavir bør ikke benyttes ved eGFR <30ml/min.
 • Prøve til kreatinin/eGFR bør tas ved oppstart. Behandlende lege bør gjøre klinisk vurdering av risiko/nytte for pasienten med tanke på oppstart av full dose, halv dose eller å avvente behandlingsstart til svar på kreatinin/eGFR foreligger.
 • Nirmatrelvir + ritonavir bør ikke benyttes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (tilsvarende Child-Pugh klasse C).
 • For pasienter som ikke kan behandles med nirmatrelvir + ritonavir kan alternative legemidler vurderes i samråd med spesialisthelsetjenesten.
 • For gravide, ammende eller fertile kvinner som ikke bruker prevensjon bør alternative legemidler vurderes, f.eks. antivirale antistoff.
 
Praktisk – slik kan rådet følgesSe preparatomtalen for nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid) for informasjon om dosering, kontraindikasjoner, interaksjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger m.m.

www.interaksjoner.no, EPJ eller e-resept er kilder med informasjon og konkrete råd om hvilke legemidler som ikke kan kombineres med nirmatrelvir + ritonavir.

I en vurdering av risiko er følgende faktorer aktuelle:
 • alder 80 år eller eldre
 • alder 65–79 år med én eller flere risikofaktorer
  • aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot dette
  • alvorlig lungesykdom
  • alvorlig hjerte-/karsykdom
  • dårlig regulert diabetes
  • alvorlig overvekt med KMI >35
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom med betydelig funksjonsnedsettelse
  • langtkommen demens
  • alvorlig psykisk syke, spesielt alvorlig schizofreni
  • Downs syndrom
 • 18-64 år med én eller flere risikofaktorer
         Behandling til pasienter i alderen 18–64 år med én eller flere risikofaktorer vurderes individuelt av lege.
 • Alvorlig immunsvekkede pasienter

Alvorlig immunsvekkede pasienter har svært høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 og vurderes særskilt, uavhengig av alder. Konferer spesialist på grunnsykdommen.

Det er vanskelig å definere alvorlig immunsvekket. Disse gruppene kan være aktuelle for individuell vurdering for behandling:

 • behandling med B-celle-depleterende terapi siste 12 måneder (f.eks. rituximab, okrelizumab, ofatumumab) i kombinasjon med andre risikofaktorer
 • pasienter med hematologisk malignitet/lymfom på:
  • høydose kjemoterapi
  • Brutons tyrosin kinase-hemmere (ibrutinib m.fl.)
  • CAR-T-celle-terapi
 • benmargstransplantert i løpet av siste 24 måneder
 • benmargstransplanterte med kronisk GvHD/immunsuppresjon
 • alvorlige kombinerte immundefekter
 • HIV og CD4-tall <50 celler/µL

Reseptforskrivning: nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid) omfattes av blåreseptforskriften §4 (omhandler allmenfarlige smittsomme sykdommer).

Det finnes andre aktuelle legemidler for behandling av covid-19 for pasienter med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 dersom interaksjoner er til hinder for behandling med nirmatrelvir + ritonavir.

Sikkerhetsinformasjon:

Paxlovid er indisert til behandling av covid-19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom. Anbefalt dose er 300 mg nirmatrelvir (2 rosa tabletter) og 100 mg ritonavir (1 hvit tablett), som alle tas samtidig hver 12. time i 5 dager. Fullføring av 5-dagerskuren anbefales selv om pasienten må innlegges på sykehus pga. alvorlig/kritisk covid-19. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR 30 -<60 ml/minutt), skal dosen nirmatrelvir reduseres til 150 mg (1 rosa tablett) hver 12. time i 5 dager. Paxlovid metaboliseres via CYP3A og er en sterk hemmer av CYP3A4. Samtidig behandling med andre legemidler som metaboliseres via, hemmer eller induserer CYP3A4 kan føre til interaksjoner som potensielt kan gi alvorlige, livstruende eller fatale hendelser. Det må derfor gjøres en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk før behandling med Paxlovid igangsettes. Pasienter bør overvåkes for bivirkninger forbundet med de samtidig administrerte legemidlene. Paxlovid er kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt). De vanligste bivirkningene som er rapportert under behandling med Paxlovid er dysgeusi, diaré, kvalme, hodepine og oppkast. Paxlovid tabletter kan forskrives på blå resept (blåreseptforskriften §4) til pasienter med bekreftet smitte av SARS-CoV-2, som har høyest risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Pakningsstørrelse 20 stk. + 10 stk. (blister). Pris 13162,50 kr. Prisen på hvit resept vil gjelde fra 1. mars 2024. Reseptgruppe: C.

Følg faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.
LES MERDosering

Les om oral behandling, dosejusteringer og legemiddelinteraksjoner.

DoseringsinformasjonLoading DosejuseringLoadingLegemiddelinteraksjonerLoading
Referanser: 1. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/vaksiner-smittevernutstyr-og-legemidler/legemiddelbehandling-behandling-av-covid-19#
behandling-med-nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid-bor-vurderes-for-voksne-med-positiv-test-for-sars-cov-2-og-hoy-risiko-for-a-utvikle-alvorlig-sykdom, 2. Paxlovid SPC
Preparatomtale
PP-C1D-NOR-0030 Februar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei