Vfend (vorikonazol)

Vfend er et antimykotisk legemiddel av triazoltypen. Virkningsmekanismen er hemming av sopp-cytokrom P450-mediert 14-alfa-lanosterol demetylering, et essensielt trinn i biosyntesen av ergosterol. Akkumulering av 14-alfa-metylsteroler korrelerer med påfølgende tap av ergosterol i soppens cellemembran, og kan være årsaken til antifungal effekt av vorikonazol. Vorikonazol er vist å være mer selektiv for fungale cytokrom P450-enzymer enn for ulike mammalske cytokrom P450-enzymsystem.

Ref: Vfend SPC, pkt. 5.1, 26.01.2017

INDIKASJON
Voksne og barn >2 år: Behandling av invasiv aspergillose. Behandling av candidemi hos ikke-nøytropene pasienter. Behandling av flukonazolresistente, alvorlige, invasive candidainfeksjoner (inkl. C. krusei) og alvorlige soppinfeksjoner forårsaket av Scedosporium spp. og Fusarium spp. Vorikonazol skal primært administreres til pasienter med progressive, mulig livstruende infeksjoner. Profylakse mot invasive soppinfeksjoner hos høyrisikopasienter med allogent, hematopoetisk stamcelletransplantat (HSCT).