Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om ZaviceftaVirkningsmekanismePatogen dekningTidlig hensiktsmessig behandlingIDSA anbefalingØkonomiske holdepunkterSpørsmål og svar om ZAVICEFTAPasientprofilerHAP/VAP pasientcUTI pasientcIAI pasientPediatriske pasienterSpørsmål og svar - FAQsEffekt Real-world evidenceEffektdataSpørsmål og svar om effektSikkerhetSikkerhet hos voksneSikkerhet hos barn/ungdomSpørsmål og svar om sikkerhetDoseringDosering hos voksneDosering hos barn/ungdomSpørsmål og svar om dosering
ZAVICEFTA (ceftazidime–avibactam) is indicated for the treatment of adult and paediatric patients aged 3 months and older for the treatment of the following infections:1*Bruk av antibiotika bør begrenses og nasjonale retningslinjer skal følges. 

Se nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus:
www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus
cUTI: Complicated urinary tract infection

Complicated urinary tract infection (cUTI), including pyelonephritis

cIAI: Complicated intra-abdominal infection

Complicated intra-abdominal
infection (cIAI)

HAP/VAP: Hospital-acquired pneumonia, including ventilator-associated pneumonia

Hospital-acquired pneumonia, including ventilator-associated pneumonia (HAP/VAP)

Infections due to aerobic Gram-negative organisms

Infections due to aerobic 
Gram-negative organisms in patients with limited treatment options

ZAVICEFTA is also indicated for the treatment of adult patients with bacteraemia that occurs in association with, or is suspected to be associated with, cUTI, cIAI or HAP/VAP

ZAVICEFTA is a combination of ceftazidime, an antipseudomonal cephalosporin, and avibactam, a β-lactamase inhibitor1–4
ZAVICEFTA mode of action1,5Ceftazidime

inhibits bacterial peptidoglycan cell wall synthesis following binding to PBPs, which leads to bacterial cell lysis and death.

Avibactam

is a non β-lactam, β-lactamase
inhibitor that acts by forming a covalent adduct with the enzyme that is stable to hydrolysis. It inhibits both Ambler class A and class C β-lactamases and some class D enzymes, including ESBLs, KPC and OXA-48 carbapenemases, and AmpC enzymes.

Watch the below video to gain further insight into ZAVICEFTA’s mode of action1

(Video: PP-ZVA-NOR-0136)

ZAVICEFTA has bactericidal activity against a broad-spectrum of resistant Gram-negative pathogens1–3

Combining ceftazidime and avibactam provides broad-spectrum Gram-negative coverage, including in vitro activity against1,2,6–8

ZAVICEFTA FOR PRECISE DESTRUCTION1,9Targeted efficacy against a broad range of MDR Gram-negative pathogens.1,2,6Explore moreClinical efficacy

Explore ZAVICEFTA’s clinical efficacy in cIAI, cUTI and HAP/VAP.

Loading
Dosing

Learn more about ZAVICEFTA’s dosing in adult and paediatric patients.

Loading
Viktig informasjon på norsk

Indikasjoner

Zavicefta er indisert til voksne og pediatriske pasienter fra 3 måneder og eldre for behandling av 
følgende infeksjoner:

  • Komplisert intraabdominal infeksjon (cIAI)
  • Komplisert urinveisinfeksjon (cUVI), inkludert pyelonefritt
  • Sykehuservervet pneumoni, inkludert ventilator-assosiert pneumoni (VAP)

Behandling av voksne pasienter med bakteriemi som forekommer i assosiasjon med, eller mistenkes å være i assosiasjon med noen av infeksjonene oppført over.

Zavicefta er også indisert til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative 
mikroorganismer hos voksne og pediatriske pasienter fra 3 måneder og eldre med begrensede 
behandlingsmuligheter.

Dosering
Intravenøs bruk.
Dose (inkl. frekvens og infusjonstid) individualiseres i henhold til pasientens alder, estimert CrCL-nivå og infeksjonstype. Behandlingsvarighet avhenger av infeksjonstype. Doser gitt som ceftazidim/avibaktam.

  • Voksne ≥18 år med ClCR >50 ml/minutt: Anbefalt dose er 2 g/0,5 g (1 hetteglass)*
  • Ungdom og barn ≥6 måneder til <18 år med ClCR >50 ml/minutt/1,73 m2: Anbefalt dose er 50 mg/12,5 mg pr. kg til maks 2 g/0,5 g (1 hetteglass)*
  • Barn ≥3-<6 måneder med ClCR >50 ml/minutt/1,73 m2: Begrenset erfaring med bruk hos denne pasientgruppen. Anbefalt dose er 40 mg/10 mg pr. kg*

*Doseringsfrekvens hver 8. time med infusjonstid på 2 timer. Se mer informasjon om blant annet behov for dosejustering for spesielle populaskjoner under doseringssidene (Dosing pages), eller fullstendig informasjon i SPC.

Relevant sikkerhetsinformasjon for ZAVICEFTA (ceftazidime–avibactam)
Antibiotikum, cefalosporin + betalaktamasehemmer.  Reseptgruppe C.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler. Skal kun utleveres til bruk på menneske.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor natriumkarbonat (vannfri). Alvorlig overfølsomhet (f.eks. anafylaktisk reaksjon, alvorlig hudreaksjon) til ethvert annen betalaktam-antibiotikum (f.eks. penicilliner, monobaktamer eller karbapenemer).
Forsiktighetsregler: Alvorlige og noen ganger fatale overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Ved overfølsomhetsreaksjoner må behandling seponeres umiddelbart og akuttiltak iverksettes. Clostridum difficile-assosiert diaré er sett ved bruk, og kan nødvendiggjøre seponering og spesifikk behandling. Nedsatt nyrefunksjon: Nøye monitorering av estimert ClCR anbefales, da ClCR kan endres raskt, særlig tidlig i behandlingsforløpet. Forøvrig er det forsiktighetsregler vedrørende: Direkte antiglobulintest (DAGT eller Coombs test) serokonversjon og potensiell risiko for hemolytisk anemi, aktivitetsspektrum, ikke-følsomme mikroorganismer, interaksjoner med laboratorietester, hjelpestoffer, bilkjøring og bruk av maskiner.
Bivirkninger: De vanligste bivirkningene som oppstod hos ≥ 5 % av pasientene behandlet med Zavicefta var positiv direkte Coombs test, kvalme og diaré. Kvalme og diaré var vanligvis av mild eller moderat intensitet. Svært vanlige: Positiv direkte Coombs test. Vanlige: Kvalme, Diaré, Abdominal smerte, oppkast, hodepine, svimmelhet, candidiasis (inkl. vulvovaginal candidiasis og oral candidiasis, eosinofili, trombocytose, trombocytopeni, økt alaninaminotransferase, økt aspartataminotransferase, økt alkalisk fosfatase i blod, øktgammaglutamyltransferase. Mindre vanlige: Dysgeusi, paraestesi, clostridioides difficile kolitt, pseudomembranøs kolitt, neutropeni, leukopeni, lymfocytose.

Pris: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning: 2 g/0,5 g: 10 stk. (hettegl.) Kr. 13 422,00. 
Zavicefta forskrives på Blåresept (T) ved forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.25 For H-resept, se Helsedirektoratet.26 Se felleskatalogtekst eller SPC for mer informasjon.

Footnotes:*Consideration should be given to the official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.1
Data support the use of ZAVICEFTA in adult patients with limited treatment options including in primary bacteraemia, cSSTI, BJI, meningitis, febrile neutropenia, cystic fibrosis, post-transplant patients due to KPC and OXA-48 resistance mechanisms, and MDR Pseudomonas.10-24
Avibactam does not inhibit class B enzymes (metallo-β-lactamases) and is not able to inhibit many class D enzymes.
Abbreviations:AmpC, ampicillinase C; BJI, bone and joint infection; cIAI, complicated intra-abdominal infection; cUTI, complicated urinary tract infection; cSSTI, complicated skin and soft-tissue infection; ESBL, extended-spectrum β-lactamase; HAP, hospital-acquired pneumonia; IDSA, Infectious Diseases Society of America; KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemase; MDR, multidrug-resistant; OXA, oxacillinase; PBP, penicillin binding proteins; VAP, ventilator-associated pneumonia.References:ZAVICEFTA SPCLiscio JL, et al. Int J Antimicrob Agents 2015;46:266–71.Nicolau DP, et al. J Antimicrob Chemother 2015;70:2862–9.Stone GG, et al. Antimicrob Agent Chemother 2020;64:e02356-19.Qin W, Panunzio M, Biondi S. Antibiotics (Basel) 2014;3:193–215Mazuski JE, et al. Surg Infect 2017;18:1–76.Pogue JM, et al. Clin Infect Dis 2019;68:519–24.Zhanel GG, et al. Drugs 2013;73:159–77.Zhang W, et al. Antimicrob Resist Infect Control 2018:7;142.Castón JJ, et al. Int J Infect Dis 2017;59:118–23.van Duin D, et al. Clin Infect Dis 2018;66:163–71.Sousa A, et al. J Antimicrob Chemother 2018;73:3170–5.Temkin E, et al. Antimicrob Agents Chemother 2017;61:e01964-16.Shields K, et al. Antimicrob Agents Chemother 2017;61:e00883-17.Tumbarello M, et al. Clin Infect Dis 2019;68:355–64.Tumbarello M, et al. Clin Infect Dis 2021;ciab176.Tsolaki V, et al. Antimicrob Agents Chemother 2020;64:e02320-19.Rathish B, et al. Cureus 2021;13:e13081.Jabbour J-F, et al. Curr Opin Infect Dis 2020;33:146–54.Chen W, et al. Ann Transl Med 2020;8:39.Atkin SD, et al. Infect Drug Resist 2018;11:1499–510.Aguado JM, et al. Transplant Rev (Orlando) 2018;32:36–57.Soriano A, et al. Infect Dis Ther 2021;1–46.Mazuski JE, et al. Infect Dis Ther 2021;1–16.https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/blaresept/legemidler-pa-bla-resept-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad#soknadomindividuellstonadhttps://www.helsedirektoratet.no/tema/legemidler/legemiddelfinansiering/helseforetaksfinansierte-legemidler-brukt-utenfor-sykehus-h-reseptlegemidler
Om ZAVICEFTA
Preparatomtale
PP-ZVA-NOR-0141 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei