Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Hjemmebehandling av covid-19

Paxlovid består av virkestoffet nirmatrelvir og ritonavir. Nirmatrelvir er en peptidomimetisk hemmer av SARS-CoV-2 hovedprotease (Mpro), mens ritonavir hemmer den CYP3A-medierte metaboliseringen av nirmatrelvir, og gir dermed økt plasmakonsentrasjon av nirmatrelvir. Paxlovid har indikasjonen: Behandling av covid‑19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid‑19 sykdom. 

Risikopasienter anbefales å teste seg for covid-19 ved symptomerLes mer

Behandling med Paxlovid bør starte umiddelbart etter en positiv covid-19 test og innen 5 dager etter symptomdebut. Paxlovid kan gis til voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom. 
Les mer hvordan Paxlovid virker

Effekt

Paxlovid gir ~88% relativ risikoreduksjon for sykehusinnleggelse eller død vs. placebo (p<0,001). Les mer om studiedesign og effekt på Paxlovid

Les mer
Dosering

Paxlovid tas 2 ganger om dagen, morgen og kveld i 5 dager. Les mer om dosering, dosejustering og legemiddelinteraksjoner før legemiddelet forskrives.

Les mer
Interaksjonssøk

Søk enkelt etter legemiddelinteraksjoner på navn av aktivt virkemiddel eller søkeord.

Les mer
Hvilke retningslinjer er gjeldende for PaxlovidH3 (Mobile)

Helsedirektoratet har definert en rekke pasientgrupper for å være i risiko for utvikling av alvorlig covid-19. Det er viktig at disse pasientgruppene tar en hjemmetest dersom de opplever covid-19 symptomer og kontakter lege for videre oppfølging.

Retningslinjer Paxlovid

Retningslinjer for bruk av Paxlovid kan du lese mer om her

Les mer om retningslinjer
Brosjyre retningslinjer Paxlovid

Last ned retningslinjene på Paxlovid

Last ned

▼Viktig sikkerhetsinformasjon: 
Paxlovid er indisert til behandling av covid-19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom. Anbefalt dose er 300 mg nirmatrelvir (2 rosa tabletter) og 100 mg ritonavir (1 hvit tablett), som alle tas samtidig hver 12. time i 5 dager. Fullføring av 5-dagerskuren anbefales selv om pasienten må innlegges på sykehus pga. alvorlig/kritisk covid-19. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR ≥30 -<60 ml/minutt), skal dosen nirmatrelvir reduseres til 150 mg (1 rosa tablett) hver 12. time i 5 dager. Paxlovid metaboliseres via CYP3A og er en sterk hemmer av CYP3A4. Samtidig behandling med andre legemidler som metaboliseres via, hemmer eller induserer CYP3A4 kan føre til interaksjoner som potensielt kan gi alvorlige, livstruende eller fatale hendelser. Det må derfor gjøres en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk før behandling med Paxlovid igangsettes. Pasienter bør overvåkes for bivirkninger forbundet med de samtidig administrerte legemidlene. Paxlovid er kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt). Tilfeller av toksisk epidermal nekrolyse og Stevens-Johnsons syndrom har blitt rapportert. De vanligste bivirkningene som er rapportert under behandling med Paxlovid er dysgeusi, diaré, hodepine og oppkast. Paxlovid tabletter skal kun forskrives på blå resept (blåreseptforskriften §4) til pasienter med bekreftet smitte av SARS-CoV-2, som har høyest risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Følg faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet. Pris kr 0,-. Pakningsstørrelse 20 stk. + 10 stk. (blister). Reseptgruppe: C.
Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.

SPC Paxlovid
Preparatomtale
PP-PAX-NOR-0106- juni 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei