Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Sign InLog Out
  • EN
Single LinkDropdownLabelLinkLinkLinkLinkLinked DropdownLabelLinkLinkLinkLinkMega MenuHeading

Example of description text sitting alongside header

LabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLink
Linked Mega MenuHeading

Example of description text sitting alongside header

LabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLink
EN - EnglishSelect a languageLanguagesEN - EnglishFR - Françias
Abrocitinib og vaksinasjonCytokinerCytokiner

Cytokiner

Cytokine Signalling Forum (CSF)

JAKJAK

JAK-hemmere bivirkninger og sikkerhet

JAK-signalering

JAK-selektivitet

Spør JAK (Q&A)

Menu

Close

JAKADEMi webinar JAKADEMi webinar

Klinisk praksis ved moderat til alvorlig ulcerøs kolitt

Individ-tilpasset behandling av ulcerøs kolitt

Sikkerhetsanbefalinger for JAK-hemmere

Alopecia Areata - Behandling med ritlecitinib

Vaksinasjon & immunhemende medisiner

Oral Surveillance (tofacitinib) - Risikogrupper

LitteraturOpplæringsmateriell​​​​​​​VideoMateriell

JAKADEMi

H4 (Mobile)

JAKADEMi er et intiativ fra Pfizer. Målet er å øke kunnskapen om JAK-signalveier og JAK-hemmere hos klinikere og det vitenskapelige miljøet i Norge; i beste interesse for pasientene. JAKADEMi tilbyr ulike møteaktiviteter i hele Norge. Nasjonale og internasjonale anerkjente foredragsholdere vil dele sin kunnskap og lede gode diskusjoner. Temaer kan velges ut i fra forhåndsdefinerte emner eller skreddersys etter behov for deg og din avdeling.

Vi fokuserer på autoimmune og inflammatoriske tilstander, men det vil også kunne tilkomme mer informasjon om andre terapeutiske anvendelsesområder for JAK-hemmere i fremtiden.

JAKADEMi webinar

På disse sidene finner du opptak av foredrag og annen informasjon relatert til møtekonseptet

Les mer og se webinarerLoading

JAK=Janus Kinase; JAKi=Janus Kinase inhibitors (=JAK-hemmere); MoA=Mode of Action

Relevant informasjon - Cibinqo (abrocitinib)1,2
Immunsuppresivt middel, JAK1-hemmer (Reseptgruppe c)

Indikasjon: Cibinqo er indisert til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Dosering: 200, 100 eller 50 mg én gang daglig basert på individuelle pasientkarakteristika (se SPC). Den laveste vedlikeholdsdosen som er effektiv, bør vurderes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktive alvorlige systemiske infeksjoner, inkludert tuberkulose (TB), alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet og  amming. Forsiktighetsregler: Cibinqo bør bare brukes hvis ingen egnede behandlingsalternativer er tilgjengelige hos: (1) pasienter som er 65 år og eldre, (2) pasienter med tidligere aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller som har andre risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. er røykere eller som tidligere har vært røykere over lengre tid), (3) pasienter med risikofaktorer for malignitet (f.eks. eksisterende malignitet eller tidligere malignitet). Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler; mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare. Andre: Infeksjoner/Alvorlige infeksjoner, TB, viral reaktivering, VTE, MACE, maligniteter, hematologiske avvik og lipider. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Cibinqo. Bivirkninger: Svært vanlige: Kvalme. Vanlige: Oppkast, øvre abdominalsmerter, akne, Herpes simplex1, herpes zoster (inkl. oftalmisk herpes zoster), hodepine, svimmelhet, økt CK (>5 × ULN). Mindre vanlige: Lymfopeni, trombocytopeni, pneumoni, trombotiske hendelser (inkl. lungeembolisme og dyp venetrombose), hyperlipidemi (inkl. dyslipidemi og hyperkolesterolemi).

Pris: 50 mg: 28 stk. (blister) Kr. 13 592,60. 100 mg: 28 stk. (blister) Kr. 13 592,60. 200 mg: 28 stk. (blister) Kr. 13 592,60.

Cibinqo forskrives på H-resept, er besluttet innført av Beslutningsforum og er en del av LIS-anbudet.2 Helseforetaksresept finansieres av de regionale helseforetakene. Se felleskatalogtekst eller SPC for mer informasjon. 

Relevant informasjon - Xeljanz (tofacitinib)2,3

Indikasjoner:
Revmatoid artritt (RA): Xeljanz i kombinasjon med MTX er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdoms-modifiserende antirevmatiske legemidler. Xeljanz kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig.

Psoriasisartritt (PsA): Xeljanz i kombinasjon med MTX er indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig eller som er intolerante overfor en tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel (DMARD).

Ankyloserende spondylitt (AS): Xeljanz er indisert til behandling av voksne pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt (AS) som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling.

Ulcerøs kolitt (UC): Xeljanz er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (UC) som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller var intolerant overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

Juvenil idiopatisk artritt (JIA): Xeljanz er indisert til behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (revmatoid faktor-positiv (RF-positiv) eller negativ (RF-negativ) polyartritt og forlenget oligoartritt) og juvenil psoriasisartritt (PsA) hos pasienter som er 2 år og eldre, som har respondert utilstrekkelig på tidligere behandling med DMARD-er. Xeljanz kan gis i kombinasjon med MTX eller som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når fortsatt behandling med MTX er uhensiktsmessig.

Relevant sikkerhetsinformasjon Xeljanz (tofacitinib)
Selektivt immunsuppressivt middel (Reseptgruppe C)
Dosering:  RA, PsA og AS: 5 mg BID eller 11 mg OD. UC: 10 mg BID i 8 uker for induksjon og 5 mg BID for vedlikehold. JIA: 5 mg BID eller vektbasert dosering med mikstur (1 mg/ml) for barn < 40 kg. Dosejustering: Midlertidig seponering kan være nødvendig ved doserelaterte unormale funn i laboratorieprøver, inkl. lymfopeni, nøytropeni og anemi. Alvorlighetsgrad avgjør midlertidig eller permanent seponering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktive tuberkulose (TB), alvorlige infeksjoner som sepsis eller opportunistiske infeksjoner, graviditet og amming. Forsiktighetsregler: Xeljanz bør bare brukes hvis ingen egnede behandlingsalternativer er tilgjengelige hos: (1) pasienter som er 65 år og eldre, (2) pasienter med tidligere aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller som har andre risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. er røykere eller som tidligere har vært røykere over lengre tid), (3) pasienter med risikofaktorer for malignitet (f.eks. eksisterende malignitet eller tidligere malignitet). 10 mg BID; anbefales ikke som vedlikjeholdsbehandling hos UC-pasienter som har kjente risikofaktorer for VTE, MACE og malignitet med mindre det ikke er noen egnet alternativ behandling tilgjengelig. Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler; mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare. Andre: Alvorlige infeksjoner, retinal venetrombose, TB, reaktivering av virus, maligniteter og lymfoproliferativ sykdom, interstitiell lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, frakturer, forhøyede leverensymer, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidemi, hypoglykemi hos pasienter som før behandling mot diabetes. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz. Vanligste alvorlige bivirkninger: RA: Pneumoni, herpes zoster, urinveisinfeksjon, cellulitt, divertikulitt og appendisitt. UC: gastrointestinale sykdommer, infeksjoner og forverring av UC. Bivirkninger generelt: UC, PsA, AS og JIA: Observert sikkerhetsprofil var generelt i samsvar med sikkerhetsprofilen som ble observert hos RA-pasienter, med unntak av noen infeksjoner (influensa, faryngitt, sinusitt, virusinfeksjon) og gastrointestinale eller generelle lidelser (abdominale smerter, kvalme, oppkast, feber, hodepine, hoste), som var mer vanlige i den pediatriske JIA-populasjonen. Pris: 11 mg: 28 stk.1 (blister) kr. 8965,10. Tabletter: 5 mg: 56 stk.1 (blister) kr. 8965,10. 182 stk.1 (blister) kr. 29054,90. 10 mg: 56 stk. (blister) kr. 17156,00. Mikstur: 1 mg/ml: 8080,10

Xeljanz forskrives på H-resept, er besluttet innført av Beslutningsforum og er en del av LIS-anbudet.2 Helseforetaksresept finansieres av de regionale helseforetakene. Se felleskatalogtekst eller SPC for mer informasjon.

MTX=Metotreksat, DMARD-er=Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, BID=to ganger daglig, OD=en gang daglig

Les mer om tofacitinib

www.xeljanz.no

Loading
Les mer om abrocitinib

www.cibinqo.no

Loading
JAKADEMi møtemenyPfizer ønsker å tilby ulike møter som kan bidra til økt kunnskap om JAK (Janus kinase) og behandling med JAK-hemmere; i beste interesse for pasientene.Last ned og les mer i vår møtemenyLoading
Referanse:Cibinqo SPC,   2.LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger (gjeldende fra 01.02.2023),     3. Xeljanz SPC
Preparatomtale Cibinqo Preparatomtale Xeljanz
PP-UNP-NOR-0999 | Utarbeidet 04.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei