Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
ATTR-CMATTR-CMOm ATTR-CMSykdomsmekanismeVilltype ATTR-CMArvelig ATTR-CMMistenk ATTR-CMStill sikker diagnoseEkkoAkademietMånedens ekko
EkspertintervjuForedragReferat og artikler
BehandlingOpplæringsmateriellMateriellVideoer

Meny

Lukk

Stor optimisme i hjertesviktbehandling

Av: Overlege Kaspar Broch
Kardiologisk seksjon
OUS Rikshospitalet

ESC conference 2023, årets største konferanse i kardiologi, ble avholdt fra 25. til 28. august i Amsterdam i Nederland. Konferansen var full av store og små nyheter i alle felter av kardiologien. Det ble lagt frem store studier som vil føre til endring i retningslinjene for behandling av hjertesyke pasienter er det kanskje ikke så lurt å skifte fra stabil marevanbehandling til nye antikoagulasjonsmidler.1 Pasienter med kardiogent sjokk, livstruende hjertesvikt, i forbindelse med akutt hjerteinfarkt ser ikke ut til å vinne på å bli lagt på ekstrakorporeal mebranoksygenering (hjerte-/lungemaskin).2 Pasienter med hjertestans tjener ikke på å bli kjørt direkte til invasivt senter fremfor å behandles på lokalsykehus,3 og behandling med intravenøst jern er kanskje ikke så nyttig som tidligere antatt hos pasienter med hjertesvikt og jernmangel.4

Det råder for tiden stor optimisme rundt behandling av pasienter med hjertesvikt. På 2010-tallet syntes det som om feltet sto stille. Den gang var det bare hemmere av nevroendokrin aktivering: Betablokkere og hemmere av renin-angiotensin-aldosteron-systemet, som ved siden av implanterbare pacemakere og hjertestartere hadde dokumentert effekt ved hjertesvikt.5 Bruken av disse medisinene ga stor fremgang i hjertesviktbehandlingen gjennom 90-tallet og tidlig 2000-tall, men nå så det ut til at effekten i stor grad var tatt ut, og utviklingen dabbet av. Dessuten hadde vi ikke medikamentell behandling å tilby pasienter med bevart ejeksjonsfraksjon i venstre ventrikkel (HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction). De siste årene har imidlertid hjertesviktfeltet blomstret igjen. Vi har fått nye medikamenter som ser ut til å bedre overlevelse og forhindre innleggelse på grunn av forverret hjertesvikt hos pasienter med redusert ejeksjonsfraksjon. I tillegg ser det ut til at vi langsomt finner måter å bedre levetid og sykelighet hos pasienter med bevart ejeksjonsfraksjon.

På EkkoAkademiet finner du foredrag, læringsressurser og informasjon om faglige møter. Hold deg oppdatert, meld deg på!

Få nyheter fra EkkoAkademiet

Loading

Ved redusert ejeksjonsfraksjon har det lenge vært en trend at medikamenter kan bedre utsiktene uansett underliggende årsak. Dette har ikke syntes å være tilfellet ved hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon. Inntil nylig har det kun vært negative resultater når vi har forsøkt å overføre behandlingsprinsipper fra redusert ejeksjonsfraksjon til bevart ejeksjonsfraksjon. I 2021 kom det imidlertid to studier som viste at medikamentgruppen natrium-glukose kotransporter-2 (SGLT2)-hemmere reduserer faren for hjertesviktforverring ved hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon.6 Disse medikamentene har nå fått en klasse 1A indikasjon for behandling av hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon i oppdateringen av hjertesviktretningslinjene som ble lagt frem på årets kongress.7 Men minst like viktig for behandlingen av denne pasientgruppen er det at man har innsett at pasientene må behandles på egne premisser. Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon er en mangslungen sykdom med mange ulike årsaker. Pasientene har ofte ledsagende sykdommer som det er viktig å ta hensyn til. En studie som ble lagt frem på årets kongress tyder på at overvektige pasienter med hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon kan tjene på vektnedgang.8  
Det er viktig å avdekke hva som ligger til grunn for hjertesvikten for å kunne behandle pasientene effektivt. Det ser ut til at noe av løsningen på «HFpEF-gåten» er å dele opp kategorien i en rekke spesifikke underkategorier, for så å behandle pasientene individuelt.
 
To viktige underkategorier av hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon er hypertrofisk kardiomyopati, der genmutasjoner eller andre forhold ved selve hjertemuskelcellene medfører fortykket og stivt hjerte, og amyloidose, der proteinavleiring mellom cellene gir lignende fenotype. Ved hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati er det forskning som tyder på at å redusere styrken på muskelkontraksjonene hjelper pasientene. Dette reflekteres i de nye kardiomyopatiretningslinjene som ble presentert på ESC.9

Ekspertmøte på The Hub

To av våre fremste eksperter på kardial amyloidose i faglig samtale med programleder Kjetil Askeland fra «Hva feiler det deg?».

Amyloidose er en sjelden hjertesykdom som skyldes utfelling av amyloidfibriller i hjertet. Sykdommen skyldes vanligvis enten monoklonal ekspansjon av en plasmacelle som produserer immunoglobulin der den lette kjeden felles ut i hjertet (AL-amyloidose) eller utfelling av mutert eller normalt transtyretin (ATTR-amyloidose). Transtyretin er et protein som vanligvis finnes i blodet, men som av ukjente grunner kan felles ut i hjertet hos eldre individer. Interessen for sykdommen har økt de siste årene fordi man har innsett at forekomsten er høyere enn tidligere kjent, fordi man har fått nyere og enklere måter å diagnostisere sykdommen og fordi det har kommet nye behandlingsprinsipper. Det var mange innlegg på kongressen om ny behandling av ATTR-amyloidose. Tafamidis, som stabiliserer transtyretin i blodet og hindrer amyloidutfelling, er allerede etablert behandling for å redusere dødelighet og hjertesviktinnleggelser.10 På årets kongress ble det lagt frem en studie av et nytt stoff i denne medikamentgruppen, men resultatene er så langt ikke publisert. Medikamenter som hemmer dannelse av transtyretin, eller som løser opp allerede utfelt amyloid, er under utvikling.  

Det er mye spennende som skjer i kardiologien generelt, og i hjertesviktbehandlingen spesielt. Årets ESC-kongress viste hvordan både finjustering av allerede eksisterende terapi og utvikling av nye behandlingsstrategier for undergrupper av hjertesvikt kan hjelpe oss til å bedre pasientenes leveutsikter og livskvalitet i årene fremover.

ESC 2023 - Strain-ekkokardiografi

Loading

Referanser:

Joosten LPT et al. Safety of Switching from a Vitamin K Antagonist to a Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant in Frail Older Patients with Atrial Fibrillation: Results of the FRAIL-AF Randomized Controlled Trial. Circulation. 2023 Aug 27. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066485. Epub ahead of print1.    Joosten LPT et al. Safety of Switching from a Vitamin K Antagonist to a Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant in Frail Older Patients with Atrial Fibrillation: Results of the FRAIL-AF Randomized Controlled Trial. Circulation. 2023 Aug 27. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066485. Epub ahead of printThiele H et al. Extracorporeal Life Support in Infarct-Related Cardiogenic Shock. N Engl J Med. 2023 Aug 26. doi: 10.1056/NEJMoa2307227. Epub ahead of print. 2.    Thiele H et al. Extracorporeal Life Support in Infarct-Related Cardiogenic Shock. N Engl J Med. 2023 Aug 26. doi: 10.1056/NEJMoa2307227. Epub ahead of print. Patterson T et al. Expedited transfer to a cardiac arrest centre for non-ST-elevation out-of-hospital cardiac arrest (ARREST): a UK prospective, multicentre, parallel, randomised clinical trial. Lancet. 2023 Aug 25:S0140-6736(23)01351-X. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01351-X. Epub ahead of printMentz RJ et al. Ferric Carboxymaltose in Heart Failure with Iron Deficiency. N Engl J Med. 2023 Sep 14;389(11):975-986.Ponikowski P et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 2016 Aug;18(8):891-975.Zannad F, et al. SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis of the EMPEROR-Reduced and DAPA-HF trials. Lancet 2020;396:819-829.McDonagh TA et al. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2023 Aug 25:ehad195. doi: 10.1093/eurheartj/ehad195. Epub ahead of print.Kosiborod MN et al. Semaglutide in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Obesity. N Engl J Med. 2023 Aug 25. doi: 10.1056/NEJMoa2306963. Epub ahead of print.Arbelo E et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies. Eur Heart J. 2023 Aug 25:ehad194. doi: 10.1093/eurheartj/ehad194. Epub ahead of print.McDonagh TA et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021;42(36):3599-3726.
PP-VYN-NOR-0626 I Utarbeidet 05.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei