Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
ATTR-CMATTR-CMOm ATTR-CMSykdomsmekanismeVilltype ATTR-CMArvelig ATTR-CMMistenk ATTR-CMStill sikker diagnoseEkkoAkademietMånedens ekko
EkspertintervjuForedragReferat og artikler
BehandlingOpplæringsmateriellMateriellVideoer

Meny

Lukk

Nytt fra den Europeiske Hjertesviktkongressen 2024 i Lisboa

Av: Peder Langeland Myhre, MD, PhD
Overlege og Førsteamanuensis, Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Den årlige kongressen i regi av det Europeiske Hjertesviktassosiasjonen (ESC HFA) ble i år lagt til vakre Lisboa. Det var en stor norsk delegasjon på over 40 deltakere som reiste nedover for å få med seg det siste innen forskning på feltet, samt presentere egen forskning. Det ble presentert en del nye studier som «Late Breakers», men også en rekke sesjoner som var lagt opp til bedret forståelse og diskusjon innen spesifikke sykdomsgrupper. De mest omtalte temaene inkluderte amyloidose, hypertrofisk kardiomyopati, nye strategier for diuretika og fedmerelatert hjertesvikt.

Amyloidose

Det var mange sesjoner dedikert til kardial amyloidose. Deteksjon av sykdommen hos pasienter med andre tilstander forbundet med kardial ATTR amyloidose ble mye diskutert. Et foredrag tok for seg pasienter med karpaltunnelsyndrom, som sees relativt ofte hos pasienter med amyloidose. Karpaltunnelsyndrom er imidlertid svært vanlig (1-5% prevalens) og kun et fåtall av disse (ca 5%) har amyloidose (1). Det ble derfor anbefalt å bruke andre kliniske karakteristika for å øke treffsikkerheten hvis man skal screene denne populasjonen for amyloidose. Dette inkluderer vurdering av kjønn (menn har 10 ganger høyere risiko for amyloidose, mens kvinner har 3 ganger høyere risiko for karpaltunnelsyndrom), alder (eldre har høyere risiko for amyloidose) og kroppsmasseindeks (fedme er en vanlig årsak til karpaltunnelsyndrom, men ingen sammenheng med amyloidose) og om det er bilateralt. Det ble derfor argumentert for at utvalgte høyrisikopasienter kan være aktuelle for screening med ekkokardiografi, for eksempel eldre menn uten fedme som har bilateralt karpaltunnelsyndrom med debut sent i livet. 
Et annet foredrag tok for seg sammenhengen mellom aortastenose og kardial amyloidose. Begge disse tilstandene er sterkt forbundet med høy alder og det ble diskutert en del mekanismer som kan være med å drive begge prosessene. Aortastenose fører dessuten til hypertrofi av venstre ventrikkel som kan gjøre diagnosen vanskelig å oppdage på ekkokardiografi. Også her er det kun et mindretall av pasienter med aortastenose som har amyloidose, så igjen må man bruke andre faktorer for å øke treffsikkerheten. Et skåringsystem (RAISE score (2)) som inkluderer karpaltunnelsyndrom, alder ≥85 år, troponin T >20 og noen EKG og ekkovariabler, ble diskutert. Det ble også diskutert hvordan effekten av klaffeintervensjon (TAVI) er hos pasienter med amyloidose. Studier tyder på at effekten på dødelighet er like god som for de uten amyloidose, mens det er mindre revers remodelering av hjertet etter behandlingen. 
Det var også en del sesjoner som tok for seg nye behandlingsprinsipper innen kardial ATTR amyloidose. Det er mye spennende på gang, inkludert utviklingen av hele fem forskjellige «febril depleters», samt antistoffer mot TTR, som alle har som mål å fjerne amyloide avleiringer.
 

På EkkoAkademiet finner du foredrag, læringsressurser og informasjon om faglige møter. Hold deg oppdatert, meld deg på!

Få nyheter fra EkkoAkademiet

Loading

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)

Medikamenter som hemmer myosin og dermed ‘skrumper’ hjertet, har vært et paradigmeskifte innen behandling av HCM. For pasienter med obstruksjon som følge av hypertrofien i septum har den eneste effektive behandlingen vært alkoholablasjon (påføre pasienten infarkt i septum) eller kirurgi (skjære bort deler av septum). Frem til nå er det kun myosinhemmeren mavacamten som har undersøkt i fase 3 studier og er tilgjengelig på markedet (3). På kongressen ble hovedresultatene fra en ny myosinhemmer, aficamten, presentert. SEQUOIA-HCM studien viste at behandling med aficamten førte til bedre oksygenopptak, i tillegg til betydelig reduksjon i gradienter over obstruksjonen og bedring i symptomer (4).

Nye strategier for diuretika

Pasienter med hjertesvikt er ofte overvæsket og har derfor behov for diuretika. Dette gjelder særlig pasienter som er innlagt på sykehus med akutt hjertesvikt. Bruk av diuretika hos disse pasientene varierer mye mellom sykehus og leger, og det er begrenset fokus på diuretisk respons og endring i stuvningsstatus. De siste årene har det kommer flere studier som har vist at standardiserte og aggressive diuretika-protokoller som baserer seg på mengden urin og målinger av natrium i urinen fører til bedre avvanning og kortere liggetid for pasientene (5,6). Det kan imidlertid være krevende for sykepleiere og leger å måle natrium i urinen pga. logistiske utfordringer relatert til sending av prøver til laboratoriet osv. På kongressen ble det presentert en spennende studie, EASY-HF (NCT06278792), der de undersøkte verdien av nytt apparat som kan måle natrium i urinen direkte på pasientrommet. Resultatene viste at pasienter som fikk diuretika justert på bakgrunn av urin-natrium målinger utført av sykepleiere fikk bedre avvanning enn standard behandling i regi av lege. Apparatet er tilgjengelig i Norge og om bruken kan føre til mer presis og aggressiv diuretika-behandling, slik at pasienter ikke blir liggende unødvendig lenge på sykehus eller sendt ut med gjenværende stuvning.

Fedmerelatert hjertesvikt

Fedme og hjertesykdom er et område som har blitt viet mye oppmerksomhet de siste årene. Dels fordi fedme er en enorm helseutfordring i den vestlige verden, og dels fordi det de siste årene har kommet effektive behandlinger. Innen hjertesvikt er det to studier som har undersøkt effekten av GLP-1-analogen semaglutid hos pasienter med hjertesvikt og bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF) (7,8). Begge disse viste at pasienten fikk en markant bedring i livskvalitet og hjertesviktsymptomer av behandlingen. På kongressen ble det presentert resultater som viste at behandlingen også førte til en større reduksjon i NT-proBNP og behov for lavere doser loop diuretika. Det ble også presentert resultater fra en substudie av den store endepunktsstudien SELECT, der ca 4000 av de >17000 inkluderte pasientene hadde kjent hjertesvikt (9). Disse pasientene hadde minst like god effekt av semaglutid på kardiovaskulære hendelser som de uten hjertesvikt. Det pågår flere store studier med harde endepunkter som skal undersøke effekten av fedmebehandling ved hjertesykdom.

Referanser:

Westin O, Fosbøl Emil L, Maurer Mathew S et al. Screening for Cardiac Amyloidosis 5 to 15 Years After Surgery for Bilateral Carpal Tunnel Syndrome. Journal of the American College of Cardiology 2022;80:967-977.Nitsche C, Scully PR, Patel KP et al. Prevalence and Outcomes of Concomitant Aortic Stenosis and Cardiac Amyloidosis. J Am Coll Cardiol 2021;77:128-139.Olivotto I, Oreziak A, Barriales-Villa R et al. Mavacamten for treatment of symptomatic obstructive hypertrophic cardiomyopathy (EXPLORER-HCM): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet 2020;396:759-769.Maron MS, Masri A, Nassif ME et al. Aficamten for Symptomatic Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy. New England Journal of Medicine 2024;390:1849-1861.ter Maaten JM, Beldhuis IE, van der Meer P et al. Natriuresis-guided diuretic therapy in acute heart failure: a pragmatic randomized trial. Nature Medicine 2023;29:2625-2632.Dauw J, Charaya K, Lelonek M et al. Protocolized Natriuresis-Guided Decongestion Improves Diuretic Response: The Multicenter ENACT-HF Study. Circulation: Heart Failure 2024;17:e011105.Kosiborod MN, Petrie MC, Borlaug BA et al. Semaglutide in Patients with Obesity-Related Heart Failure and Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine 2024;390:1394-1407.Kosiborod MN, Abildstrøm SZ, Borlaug BA et al. Semaglutide in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Obesity. New England Journal of Medicine 2023;389:1069-1084.Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes. New England Journal of Medicine 2023;389:2221-2232.
PP-VYN-NOR-0627 I Utarbeidet 06.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei