Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
VYNDAQEL* er den eneste ATTR-CM-behandlingen med 5 års kliniske data1-3†

Forlenget overlevelse ble observert gjennom ATTR-ACT og langtidsoppfølging (LTE)-studien (30 % redusert dødelighet) 1,3 

ATTR-ACT: 30 % relativ risikoreduksjon for død etter 30 måneder, n=441, HR 0,70 (95% KI 0,51-0,96, p=0,026).
LTE: 40 % relativ risikoreduksjon for død  etter 60 måneder, n=353, HR 0,59 (95% KI: 0,44-0,79); p<0,001.

Et posisjonsdokument fra European Society of Cardiology Working Group sier at VYNDAQEL “generelt bør betraktes som det valgte middelet hos (arvelige og villtype) ATTR-CM-pasienter med rimelig forventet overlevelse.”4

Fase 3 studien ATTR-ACT 
Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT)

En fase 3, multisenter, internasjonal, randomisert, dobbelblindet, placebokontrollert studie med 441 pasienter med villtype eller arvelig ATTR-CM.1 

 • To tredjedeler av pasientene i den sammenslåtte VYNDAQEL-gruppen ble behandlet med på 80-mg dosen1
 • Godkjenning av VYNDAQEL (tafamidis) var basert på ATTR-ACT, som undersøkte VYNDAQEL-dosene 20 mg og 80 mg i en sammenslått analyse. VYNDAQEL 61 mg (tafamidis) tilsvarer 80 mg tafamidismeglumin. Ved å bytte mellom tafamidis og og tafamidismeglumin må antall milligram justeres for å få samme dose1,2,5 


 

Analyse av ATTR-ACT og LTE3|| Til bioekvivalensdata  Inklusjonskriterier1
 • Pasienter mellom 18 og 90 år
 • Bekreftet ATTR-CM (villtype eller arvelig)
 • Ekkokardiografi med endediastolisk interventrikulær septumveggtykkelse >12 mm
 • Sykehistorie med hjertesvikt med minst 1 tidligere sykehusinnleggelse for hjertesvikt, eller klinisk bekreftet hjertesvikt (uten sykehusinnleggelse)#
 • NT-proBNP nivå ≥ 600 pg/ml
 • 6-minutters gangtest (6MWT) > 100 m
Manifestert av tegn eller symptomer på volumoverbelastning eller forhøyet intrakardielt trykk som krever behandling med et vanndrivende middel for forbedring; et NT-proBNP-nivå større enn eller lik 600 pg/ml; og en 6MWT-avstand som overstiger 100 m.1
Eksklusjonskriterier1
 • Hjertesvikt som ikke er relatert til ATTR-CM
 • NYHA klasse IV hjertesvikt
 • Lettkjedeamyloidose
 • Tidligere lever- eller hjertetransplantasjon
 • CMAD (Implanted cardiac mechanical assist device)6**
 • Graviditet eller amming
 • Tidligere behandling med VYNDAQEL
 • eGFR < 25 ml/min/1,73 m2
 • Levertransaminasenivåer > 2x øvre grense for normal
 • mBMI < 600
 • Samtidig behandling med NSAIDs,††tauroursodeoxycholate, doxycyklin, kalsiumkanalblokkere eller digitalis
Cardiac mechanical assist device (CMAD) begrepet brukes for å også dekke LVAD. Pasienter med permanent pacemaker eller implantert hjertedefibrillator var tillatt i denne studien.6Utvalgte NSAIDs var tillatt (f.eks, aspirin, ibuprofen, naproxen).6
 Finkelstein-Schoenfeld metoden1
 • En statistisk metode som ble brukt for å sammenligne hver pasient med alle andre pasienter innenfor hvert stratum, parvis og hierarkisk med død uansett årsak først.1
 • Teststatistikken baseres på summen av scoringer og stratifiseres ved TTR genotype (villtype og arvelig) samt NYHA baseline klassifisering. Dette resulterer i fire strata.1

Død uansett årsak

Kardiovaskulære sykehusinnleggelser

Frekvens av CV-relaterte sykehusinnleggelser brukes til å sammenligne pasienter som ikke kan differensieres basert på død uansett årsak.
Vyndaqel 61 mg (tafamidis) tilsvarer 80 mg tafamidismeglumin. Ved bytte mellom tafamidis og tafamidismeglumin må antall milligram justeres for å få samme dose.2,5ATTR-ACT var en fase 3, multisenter, internasjonal, parallelldesign, placebokontrollert, dobbeltblindet, randomisert studie med 441 pasienter med villtype eller arvelig ATTR-CM. I ATTR-ACT ble pasienter med ATTR-CM randomisert (2:1:2) til VYNDAQEL 80 mg, VYNDAQEL 20 mg eller placebo én gang daglig (qd) i 30 måneder. Etter fullføring av ATTR-ACT fikk pasientene tilbud om å fortsette behandling i LTE-studien i opptil 60 måneder. Pasienter som fikk VYNDAQEL i ATTR-ACT fortsatte å få samme dose uavbrutt, mens de i placebogruppen ble randomisert (2:1) til VYNDAQEL 80 mg eller 20 mg. Fra juli 2018 ble LTE-protokollen endret for å overføre alle pasienter til VYNDAQEL 61 mg. Pasientene ble behandlet med VYNDAQEL 80 mg eller 20 mg (opp til protokollendringen) i median 39 måneder. Median oppfølging av LTE var 58,5 måneder i gruppen som fikk kontinuerlig behandling med VYNDAQEL 80 mg til 61 mg og 57,1 måneder i gruppen som fikk placebo til VYNDAQEL 80 mg/20 mg til 61 mg. For begge gruppene var tid null for overlevelsesanalyser tidspunktet for inklusjon i ATTR-ACT.3Den primære analysen ble utført ved hjelp av Finkelstein-Schoenfeld-metoden.1 I denne posthocanalysen av LTE fortsatte pasienter behandlet med VYNDAQEL 80 mg i ATTR-ACT med VYNDAQEL 80 mg, gikk deretter over til VYNDAQEL 61 mg og  ble sammenlignet med de som ble behandlet med placebo i ATTR-ACT, som ble randomisert til VYNDAQEL 80 mg eller 20 mg (2:1), og deretter gikk over til VYNDAQEL 61 mg. VYNDAQEL 20 mg armen i ATTR-ACT ble ikke inkludert i LTE post-hoc analysen. Pasientene ble behandlet med VYNDAQEL 80 mg eller 20 mg (opp til protokollendringen) i median 39 måneder. Median oppfølging av LTE var 58,5 måneder i gruppen som fikk kontinuerlig behandling med VYNDAQEL 80 mg til 61 mg og 57,1 måneder i gruppen som fikk placebo til VYNDAQEL 80 mg/20 mg til 61 mg. For begge gruppene var tid null for overlevelsesanalyser tidspunktet for inklusjon i ATTR-ACT.Det primære effektresultatet i LTE var død uansett årsak, med hjertetransplantasjon og implantasjon av et hjertemekanisk hjelpemiddel behandlet som død. Forskjell i død uansett årsak i de 2 gruppene ble vurdert etter Cox proporsjonal hasardmodell med behandling, genotype (wtATTR og hATTR) og NYHA baseline klassifisering (NYHA klasse I og II kombinert og NYHA klasse III) i modellen. Død uansett årsak ble også vurdert etter Cox proporsjonal hasardmodell etter genotype og etter NYHA baseline klassifisering undergrupper.3ATTR-ACT = Tafamidis in Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT); ATTR-CM = transtyretin amyloid kardiomyopati; LTE = Long Term Extension; eGFR = estimert glomerulær filtreringshastighet; LVAD = Left Ventricular Assist Device; mBMl = modifisert kroppsmasseindeks; NT-proBNP = N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid; NSAID= ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler; NYHA = New York Heart Association; hATTR=arvelig transtyretinamyloidose; wtATTR=villtype transtyretinamyloidose
Finn ut mer ATTR-CM effekt og sikkerhetsinformasjon Les mer om effekt på harde endepunkter
ATTR-CM opplæringsmateriell Last ned ressurser
GÅ TIL: Effekt på kardiovaskulære endepunkter
Referanser:Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016. doi:10.1056/NEJMoa1805689legemiddelsok.no Preparatomtale (SPC) Vyndaqel 61 mg 15.02.2023 pkt. 5.1Elliott P, Drachman BM, Gottlieb SS, et al. Long-term survival with tafamidis in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;153e008193:1-8.Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardia! Diseases. Eur Heart J. 2021;42(16):1554-1568. doi:10.1093/eurheartj/ehab072 Lockwood PA, Le VH, O'Gorman MT, et al. The bioequivalence of tafamidis 61 mg free acid capsules and tafamidis meglumine 4 × 20-mg capsules in healthy volunteers. Clin Pharmacol Drug Dev. 2020;9(7):849-854. doi:10.1002/cpdd.789Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy [protocol]. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016. Accessed July 6, 2020. https://nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1805689/suppl_file/nejmoa1805689_protocol.pdfMaurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy [supplemental appendix]. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016. Accessed July 6, 2020. https://nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1805689/suppl_file/nejmoa1805689_appendix.pdf
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023
Studiedesign

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei