Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om atopisk eksemOm atopisk eksemHva er atopisk eksemSykdomsbyrdeDiagnoseDiagnoseTegn og symptomerAlvorlighetsgradBehandlingBehandlingRetningslinjer for behandling Behandling av atopisk eksemPasientløypeOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideoer
Retningslinjer for behandlingNorsk anbefaling ved behandling av AD1

Det foreligger ingen nasjonal retningslinje for behandling av atopisk dermatitt utgitt av Helsedirektoratet. Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) har imidlertid utarbeidet veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem.

Legemiddelbehandling kan forskrives av spesialister i hud- og veneriske sykdommer med god kjennskap til atopisk eksem behandling og vurdering (skåring) av alvorlighetsgrad. Forskrivingen skal godkjennes av fagmiljøet ved et offentlig eller ikke-kommersielt privat sykehus (med avtale med et regionalt helseforetak) med minst to spesialister i hud- og veneriske sykdommer.

Vedtak om forskriving skal baseres på skriftlig dokumentasjon av pasientenes sykehistorie, tidligere gjennomgått behandling og aktuell tilstand. Slik dokumentasjon skal også utarbeides for pasienter ved avdelinger som selv skal godkjenne forskriving. Pasienten trenger ikke selv møte til undersøkelse ved den godkjennende avdeling, hvis denne er en annen enn den som behandler pasienten. Svar fra sykehuset som behandler søknaden bør gis senest innen to uker, med kopi av vedtaket til pasienten. All korrespondanse skal dokumenteres i pasientens journal.


KRITERIER FOR BRUK AV BIOLOGISKE LEGEMIDLER OG JAK-HEMMERE

Krav til alvorlighetsgrad (hos voksne)
  • EASI > 21
  • og POEM > 17
  • og DLQI > 11

Da sykdommen kan ha et fluktuerende forløp, bør pasienten ha hatt moderat til alvorlig grad av sykdom ved flere anledninger over en periode på 3-6 måneder (perioder komplisert med infeksjon unntatt). I helt spesielle tilfeller, f.eks. ved uttalt affeksjon av hudområder i hode/hals, hender og underliv kan kravet om EASI ≥ 21 fravikes. Det anbefales likevel at kravet om POEM ≥ 17 og DLQI ≥ 11 er oppfylt.

Krav til tidligere gjennomført behandling (hos voksne)

Det skal være forsøkt minimum èn annen av følgende systemiske behandlingsalternativer:

  • ciklosporin
  • metotrexat
  • azathioprin
  • mykofenolsyre

Av disse er det kun ciklosporin som har godkjent behandlingsindikasjon atopisk eksem. Behandlingen skal ha vært gitt i anbefalt dosering og adekvat varighet, vanligvis minimum 3 måneder.

Behandlinsstopp:

Dersom pasienten ikke har hatt adekvat respons på behandlingen, bør denne stoppes etter 16 uker. 
Adekvat respons defineres som:

  • Minimum 50% reduksjon i EASI sammenlignet med oppstart behandling og
  • minimum 4 poeng reduksjon i DLQI og/eller
  • minimum 4 poeng reduksjon i POEM

Ved god effekt av behandlingen og minimal sykdomsaktivitet de siste 12 måneder bør det vurderes å avslutte behandlingen.

Se kapittel 7 i anbefalingen for mer informasjon om:

7.1.1 Utredning før oppstart
7.1.2 Interaksjoner
7.1.3 Vaksiner
7.1.4 Overgang fra annen systemisk behandling til JAK-hemmer 
7.1.5 Bivirkninger
7.1.6 Kontraindikasjoner
7.1.7 Forsiktighetsregler
7.1.8 Svangerskap og amming
7.1.9 Monitorering og oppfølging

LIS-anbefalinger ved behandling av AD2

I Norge er det anbudskonkurranse på de betennelsesdempende legemidlene (biologiske og JAK-hemmere) som er innført til behandling av alvorlig AD. Anbudet forvaltes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS). Det billigste legemiddelet i dette anbudet anbefales som førstevalg hos nye pasienter.

Se sykehusinnkjøp sin nettside for mer informasjon om rangering og annen informasjon.

www.sykehusinnkjop.no

AD=atopic dermatitis; DLQI=Dermatology Life Quality Index; EASI=Eczema Area and Severity Index; JAK=Janus kinase; POEM=Patient-Oriented Eczema Measure; Assessment for Atopic Dermatitis; ALAT=Alanine Aminotransferase

Referanser:Olset H et al.  Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem. Norsk forening for dermatologi og venerologi, versjon 4; Lastet ned fra: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-dermatologi-og-venerologi/fag/behandlingsanbefalinger/ LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger (gjeldende fra 01.02.2023)/ 
Behandling
Header of this card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur badipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Button
Header of this card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur badipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Button
AlvorlighetsgradLære mer om hvordan en kan vurdere alvorlighetsgrad av atopisk eksem ved bruk av ulike skåringsverktøy? Lær mer om skåringsverktøy
Pasientløype

Lese mer om de 4 hovedtrinnene i pasientløypa og hvor en kan finne mer informasjon?

Les om Pasientløype
Preparatomtale
PP-UNP-NOR-0732 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei