Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
LORVIQUA som førstelinjebehandling av ALK+ advansert NSCLC1

LORVIQUA ble evaluert som et behandlingsalternativ i første linje i CROWN studien. CROWN var en global, åpen, randomisert, multisenter, Fase 3 studie hvor LORVIQUA ble evaulert mot crizotinib hos tidligere ubehandlede pasienter med ALK-positiv, lokalavansert eller metastatisk NSCLC (N=296).1,2

Crizotinib ble valgt som komparator da det var standardbehandling i første linje ved initiering av studien.2

CROWN studien

26% av pasientene i LORVIQUA-armen og 27% av pasientene i crizotinib-armen hadde hjernemetastaser ved baseline.2

Baseline karakteristika (ITT populasjonen, N=296)2
Scroll left to view table
Parameter LORVIQUA
(n=149)
Crizotinib
(n=147)
Alder, år
Gjennomsnitt (SD)d 59.1 (±13.1) 55.6 (±13.5)
Median (IQR) 61 (51-69) 56 (45-66)
Kjønn, n (%)
Kvinner 84 (56) 91 (62)
Menn 65 (44) 56 (38)
Rase eller etnisk gruppe, n (%)e
Hvite 72 (48) 72 (49)
Asiatiske 65 (44) 65 (44)
Mørkhudede 0 1 (1)
Ukjent 12 (8) 9 (6)
Røykestatus, n (%)f
Aldri-røykere 81 (54) 94 (64)
Tidligere røykere 55 (37) 43 (29)
Røykere 13 (9) 9 (6)
ECOG PS, n (%)g
0 67 (45) 57 (39)
1 79 (53) 81 (55)
2 3 (2) 9 (6)
Baseline karakteristika (ITT populasjonen, N=296)2
Scroll left to view table
Parameter LORVIQUA
(n=149)
Crizotinib
(n=147)
Sykdomsstadium, n (%)
IIIA 1 (1) 0
IIIB 12 (8) 8 (5)
IV 135 (91) 139 (95)
Andreh 1 (1) 0
Histologi, n (%)
Adenokarsinom 140 (94) 140 (95)
Adenoskvamøst karcinom 6 (4) 5 (3)
Storcellet karcinom 0 1 (1)
Plateepitelkarcinom 3 (2) 1 (1)
Tidligere behandlet for kreft, n (%)i
  12 (8) 9 (6)
Tidligere radioterapi mot
hjernen
, n (%)
  9 (6) 10 (7)
Hjernemetastaser ved baseline, n (%)
  38 (26) 40 (27)
ReferencesaPasientene i begge armer mottok behandling inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.1bFem pasienter i crizotinib gruppen mottok ikke behandling, men ble inkludert i ITT populasjonen.2cObjetiv respons (definert som komplett eller delvis respons), vurdert av BICR.1,2dPluss-minus verdier er gjennomsnitt ±SD. Prosenter blir muligens ikke 100 til sammen grunnet avrunding.2eRase eller etnisk gruppe ble rapportert av utprøver.2fRøykestatus ble ikke rapportert for 1 pasient i crizotinib-gruppen.2gECOG scores range from 0 to 5, with higher scores indicating greater disability.2hSykdomsstadium hos en av pasientene ble klassifisert i henhold til American Joint Committee on Cancer (AJCC), versjon 8.0, i stedet for AJCC, versjon 7.0, og ble derfor klassifisert som “Andre"2iTidligere adjuvant eller neoadjuvant behandling mot kreft var tillatt i henhold til protokollen, så fremt behandlingen var avsluttet minst 12 måneder før randomisering. En pasient med metastatisk sykdom som hadde mottatt kjemoterapi tidligere ble rapportert som et brudd på protokollen.2AJCC=American Joint Committee on Cancer; ALK=anaplastisk lymphom kinase; BICR=blindet uavhengig evalueringskomitè; CDx=companion diagnostic; CNS=sentralnervesystemet; DoR=varighet av respons; ECOG PS=Eastern Cooperative Oncology Group performance status; IC-DoR=intrakraniell varighet av respons; IC-ORR=intrakraniell objektiv responsrate;
IC-TTP=intrakraniell tid-til-progresjon; IQR=interquartile range; ITT=intention to treat; NSCLC=non-small cell lung cancer; ORR=objektiv responsrate; OS=total overlevelse; PFS=progresjonsfri overlevelse; RECIST=Response Evaluation Criteria in Solid Tumours; SD=standardavvik.
References:LORVIQUA SPCShaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.
Studiedesign 
LORVIQUA effekt
Lær om LORVIQUA
effektdata i 1L
Loading
LORVIQUA effekt
Lær om LORVIQUA
CNS effektdata i 1L
Loading
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei