Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetEffekt RARask respons (ACR20)Head-to-Head data (ACR50)Effekt PsAACR20 effektdataPASI75 effektdataEntesitt og Dactylitt effektdataEffekt ASASAS20/40 effektdataASDAS(CRP) effektdataEffekt UC8-ukers effektdataStart av effekt52-ukers effektdataOCTAVE StudiedesignEffekt JIASykdoms oppblussACR30/50/70 effektdataSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdierOm XELJANZOm XELJANZJAKi erfaringerXELJANZ virkningsmekanismeHvem kan bruke XELJANZDosering og administrasjonDosering og administrasjonDosering RA/PsA/ASDosering UCDosering JIALaboratorieovervåkningOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Dosering UCDen anbefalte dosen er 10 mg gitt oralt to ganger daglig i 8 uker for induksjon og 5 mg gitt to ganger daglig for vedlikehold (morgen og kveld). Rask absorpsjon med max plasmakonsentrasjon rundt en time etter tablettinntak, med en halveringstid på ca. 3 timer.Induksjonsbehandling:
 • Standard induksjonsbehandling med XELJANZ er 10 mg to ganger daglig i 8 uker
 • Dersom pasienten ikke oppnår respons etter 8 uker, kan induksjonsbehandlingen forlenges ytterligere 8 uker (16 uker totalt)
 • Induksjonsbehandling med XELJANZ må avbrytes hos pasienter hvor det ikke er bevis på terapeutisk nytte innen uke 16
Vedlikeholdsbehandling:
 • Standard vedlikeholdsbehandling med Xeljanz er 5 mg to ganger daglig
 • XELJANZ 10 mg to ganger daglig for vedlikeholdsbehandling anbefales ikke hos pasienter med ulcerøs kolitt som har kjente risikofaktorer for venøs tromboembolisme, alvorlige kardiovaskulære hendelser (MACE) og malignitet, med mindre det ikke er noen egnet alternativ behandling tilgjengelig
 • For UC-pasienter som ikke har økt risiko for venøs tromboembolisme, MACE og malignitet, kan XELJANZ 10 mg oralt to ganger daglig vurderes hvis pasienten opplever en reduksjon i respons på XELJANZ 5 mg to ganger daglig og ikke viste respons på alternative behandlinger for UC, som tumornekrosefaktorhemmer (TNF‑hemmer)
 • XELJANZ 10 mg to ganger daglig for vedlikeholdsbehandling bør brukes i et så kort tidsrom som mulig. Det bør alltid brukes den laveste effektive dosen som er nødvendig for å opprettholde respons
 • Hos pasienter som har respondert på behandling med XELJANZ, kan kortikosteroider reduseres og/eller seponeres i samsvar med standard behandling.
Avbrudd i behandlingen:
 • Hvis behandlingen avbrytes, kan det vurderes å starte ny behandling med Xeljanz. Hvis det har vært nedsatt respons kan reinduksjon med XELJANZ 10 mg to ganger daglig vurderes. Perioden med behandlingsavbrudd i kliniske studier ble forlenget opptil 1 år. Effekten kan komme tilbake i løpet av 8 uker ved behandling med 10 mg to ganger daglig
 • Ved alvorlig infeksjon, seponeres Xeljanz midlertidig frem til infeksjonen er under kontroll
 • Midlertidig seponering kan være nødvendig for å håndtere doserelaterte unormale funn i laboratorieprøver, inkludert lymfopeni, nøytropeni og anemi
Praktisk informasjon:
 • XELJANZ tas oralt, med eller uten mat
 • XELJANZ 5/10 mg tabletter kan knuses og tas med vann
 • XELJANZ inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapplaktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet
 • Kan oppbevares ved romtemperatur
 • Tabletter oppbevares i blister for å beskytte mot fuktighet
 • XELJANZ er tilgjengelig i 28-dagers behandlingspakker
Illustrasjon av 5 mg pakningen (eksempel)Kontraindikasjoner og spesielle populasjoner1Kontraindikasjoner:XELJANZ skal ikke gis til pasienter som:
 • er overfølsomme overfor virkestoffet eller overfor noen avhjelpestoffene listet opp i preparatomtalen (SPC)
 • har aktiv tuberkulose (TB) eller andre alvorlige infeksjoner som sepsis eller opportunistiske infeksjoner
 • har alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • er gravide eller ammer
Spesielle populasjoner:Nedsatt nyrefunksjon
 • XELJANZ-dosen bør reduseres til 5 mg én gang daglig hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/min)
 • Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør fortsette med en redusert dose på 5 mg én gang daglig, selv etter hemodialyse
Nedsatt leverfunksjon
 • XELJANZ-dosen bør reduseres til 5 mg én gang daglig hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B)
 • XELJANZ skal ikke brukes hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C)
Eldre
 • Det kreves ingen dosejustering for pasienter som er 65 år og eldre.
 • Det er begrensede data fra pasienter som er 75 år og eldre.
LegemiddelinteraksjonerTotal daglig dose med XELJANZ bør halveres hos pasienter som får en potent hemmer av cytokrom P450 (CYP) 3A4 (f.eks. ketokonazol) og hos pasienter som får 1 eller flere legemidler samtidig som resulterer i både moderat hemming av CYP3A4 og potent hemming av CYP2C19 (f.eks. flukonazol) som følger:
 • XELJANZ dosen skal reduseres til 5 mg én gang daglig hos pasienter som får 5 mg to ganger daglig (voksne og pediatriske pasienter).
 • XELJANZ dosen skal reduseres til 5 mg to ganger daglig hos pasienter som får 10 mg to ganger daglig (voksne pasienter).
Viktig forsiktighetsregelXELJANZ bør bare brukes hvis ingen egnede behandlingsalternativer er tilgjengelige hos:
 • pasienter som er 65 år og eldre
 • pasienter med tidligere aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller som har andre risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. er røykere eller som tidligere har vært røykere over lengre tid)
 • pasienter med risikofaktorer for malignitet (f.eks. eksisterende malignitet eller tidligere malignitet)
Finn ut merLære mer om laboratorieovervåking ved bruk av XELJANZ? Laboratorieovervåking
MTX=methotrexate;RA=Revmatoid artritt; PsA=Psoriasisartritt; AS=Ankyloserende spondylitt; XR=extended release.Reference:XELJANZ SPC
Preparatomtale
PP-XEL-NOR-0335 Mai 2023
Dosering og administrasjon
LABORATORIEOVERVÅKING

Hvilke laboratorieverdier som bør monitoreres ved behandling med XELJANZ

Se Laboratorieovervåking
ERFARINGER

Finn ut mer om erfaringer ved bruk av XELJANZ innen RA, PsA, AS, UC og JIA

XELJANZ erfaringer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei