Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetEffekt RARask respons (ACR20)Head-to-Head data (ACR50)Effekt PsAACR20 effektdataPASI75 effektdataEntesitt og Dactylitt effektdataEffekt ASASAS20/40 effektdataASDAS(CRP) effektdataEffekt UC8-ukers effektdataStart av effekt52-ukers effektdataOCTAVE StudiedesignEffekt JIASykdoms oppblussACR30/50/70 effektdataSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdierOm XELJANZOm XELJANZJAKi erfaringerXELJANZ virkningsmekanismeHvem kan bruke XELJANZDosering og administrasjonDosering og administrasjonDosering RA/PsA/ASDosering UCDosering JIALaboratorieovervåkningOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Hvem kan bruke XELJANZXELJANZ er indisert for pasienter med RA, PsA, AS, UC og JIA1

Revmatoid artritt (RA): Xeljanz i kombinasjon med MTX er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdoms-modifiserende antirevmatiske legemidler. Xeljanz kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig.

Psoriasisartritt (PsA): Xeljanz i kombinasjon med MTX er indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig eller som er intolerante overfor en tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel (DMARD).

Ankyloserende spondylitt (AS): Xeljanz er indisert til behandling av voksne pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt (AS) som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling.

Ulcerøs kolitt (UC): Xeljanz er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (UC) som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller var intolerant overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

Juvenil idiopatisk artritt (JIA): Xeljanz er indisert til behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (revmatoid faktor-positiv (RF-positiv) eller negativ (RF-negativ) polyartritt og forlenget oligoartritt) og juvenil psoriasisartritt (PsA) hos pasienter som er 2 år og eldre, som har respondert utilstrekkelig på tidligere behandling med DMARD-er. Xeljanz kan gis i kombinasjon med MTX eller som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når fortsatt behandling med MTX er uhensiktsmessig..1,3

LIS-anbefalinger2

Forskrivning av XELJANZ i henhold til LIS-anbefalingen:
I Norge er det anbudskonkurranse på betennelsesdempende legemidler (biologiske og JAK-hemmere) innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi. Anbudet forvaltes av
Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS). Det billigste legemiddelet i dette anbudet anbefales som førstevalg hos nye pasienter.

Dersom pasienten av medisinske årsaker ikke kan bruke den rimeligste behandlingen, skal disse årsakene dokumenteres i pasientens journal. Når doseøkning vurderes på grunn av utilstrekkelig effekt, skal økte kostnader veies mot kostnader
og forventet helsegevinst ved skifte av preparat.

Se sykehusinnkjøp sin nettside for mer informasjon om rangering og annen informasjon: www.sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/tnf-bio

Prosedyrer / Retningslinjer3-5

I tillegg til LIS-anbefalingen finnes det nasjonale prosedyrer og europeiske retningslinjer for bruk av XELJANZ innen flere indikasjoner:

Nasjonale prosedyrer:
Norsk revmatologisk forening (NRF) har tilgjengeliggjort Nasjonal veileder i revmatologi elektronisk. Hensikten med veilederen er å bidra til likeverdig og evidensbasert utredning, behandling og oppfølging av personer med revmatisk sykdom i Norge.

Veilederen inneholder prosedyrer/anbefalinger innen RA, PSA, AS og JIA, som alle er indikasjoner for Xeljanz.

Se https://norskrevmatologi.no

Europeiske retningslinjer:
Xeljanz er inkludert i EULAR-anbefalinger innen RA3, PsA4 og AS5, samt i ECCO guidelines innen UC6

Finn ut merVi har ressurser (inkludert praktiske brukerveiledere) tilgjengelig for deg Last ned eller bestill materiell

JAK=Janus kinase.

References:XELKJANZ SPCLIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger, www.sykehusinnkjop.no/avtalerlegemidler/tnf-bioSmolen JS, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2022 update, Ann Rheum Dis 2023;82:3–18Gossec L, et al. Ann Rheum Dis 2020;79:700–712Ramiro S, et al. ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update, Ann Rheum Dis 2023;82:19–34Raine T et al. Journal of Crohn's and Colitis 2021, 1–16
Preparatomtale
PP-XEL-NOR-0335 Mai 2023
JAKi Erfaringer
LABORATORIEOVERVÅKING

Hvilke laboratorieverdier som bør monitoreres ved behandling med XELJANZ

Se Laboratorieovervåking
ERFARINGER

Finn ut mer om erfaringer ved bruk av XELJANZ innen RA, PsA, AS, UC og JIA

XELJANZ Erfaringer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei