Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om CIBINQO Om CIBINQOVirkningsmekanismeEffektEffektStudieprogram + Hvorfor bruke CIBINQOEffekt av CIBINQO med topikal behandlingEffekt av CIBINQO uten topikal behandlingHead-2-head: CIBINQO vs dupilumabEffekt hos ungdom (12-<18)Reduksjon i risiko for oppblussLangtids effektresultaterHvem kan bruke CIBINQOSkår i CIBINQO-studierSikkerhetSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdier Dosering & monitoreringDosering &
monitorering
DoseringLaboratorieovervåkning
OpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Hvem kan bruke CIBINQO1,2

Cibinqo er indisert for pasienter med moderat til alvorlig atopisk dermatitt (AD) hos voksne (> 18 år) som er aktuelle for systemisk behandling.

Kontraindikasjoner

 • Overfølsomhetfor innholdsstoffene
 • Aktive, alvorlige systemiske infeksjoner, inkl.tuberkulose
 • Alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • Graviditet og amming

Norsk anbefaling ved behandling av AD2

Det foreligger ingen nasjonal retningslinje for behandling av atopisk dermatitt utgitt av Helsedirektoratet. Behandlingen bør imidlertid gjennomføres i tråd med veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem, utarbeidet av Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV).2

Cibinqo kan forskrives av spesialister i hud- og veneriske sykdommer med god kjennskap til atopisk eksem behandling og vurdering (skåring) av alvorlighetsgrad. Forskrivingen skal godkjennes av fagmiljøet ved et offentlig eller ikke-kommersielt privat sykehus (med avtale med et regionalt helseforetak) med minst to spesialister i hud- og veneriske sykdommer.

Vedtak om forskriving skal baseres på skriftlig dokumentasjon av pasientenes sykehistorie, tidligere gjennomgått behandling og aktuell tilstand. Slik dokumentasjon skal også utarbeides for pasienter ved avdelinger som selv skal godkjenne forskriving. Pasienten trenger ikke selv møte til undersøkelse ved den godkjennende avdeling, hvis denne er en annen enn den som behandler pasienten. Svar fra sykehuset som behandler søknaden bør gis senest innen to uker, med kopi av vedtaket til pasienten. All korrespondanse skal dokumenteres i pasientens journal

Krav til alvorlighetsgrad (hos voksne):
 • EASI > 21
 • og POEM > 17
 • og DLQI > 11

Da sykdommen kan ha et fluktuerende forløp, bør pasienten ha hatt moderat til alvorlig grad av sykdom ved flere anledninger over en periode på 3-6 måneder (perioder komplisert med infeksjon unntatt). I helt spesielle tilfeller, f.eks. ved uttalt affeksjon av hudområder i hode/hals, hender og underliv kan kravet om EASI ≥ 21 fravikes. Det anbefales likevel at kravet om POEM ≥ 17 og DLQI ≥ 11 er oppfylt.

Krav til tidligere gjennomført behandling (hos voksne):
Det skal være forsøkt minimum èn annen av følgende systemiske behandlingsalternativer: 

 • ciklosporin
 • metotrexat
 • azathioprin
 • mykofenolsyre


Av disse er det kun ciklosporin som har godkjent behandlingsindikasjon atopisk eksem. Behandlingen skal ha vært gitt i anbefalt dosering og adekvat varighet, vanligvis minimum 3 måneder.

Behandlingsstopp:
Dersom pasienten ikke har hatt adekvat respons på behandlingen, bør denne stoppes etter 16 uker. 
Adekvat respons defineres som:

 • Minimum 50% reduksjon i EASI sammenlignet med oppstart behandling og minimum 4 poeng reduksjon i DLQI og/eller minimum 4 poeng reduksjon i POEM


Ved god effekt av behandlingen og minimal sykdomsaktivitet de siste 12 måneder bør det vurderes å avslutte behandlingen.

Se kapittel 7 i anbefalingen for mer informasjon om:
     7.1.1 Utredning før oppstart
     7.1.2 Interaksjoner
     7.1.3 Vaksiner
     7.1.4 Overgang fra annen systemisk behandling til JAK-hemmer 
     7.1.5 Bivirkninger
     7.1.6 Kontraindikasjoner
     7.1.7 Forsiktighetsregler
     7.1.8 Svangerskap og amming
     7.1.9 Monitorering og oppfølging


LIS-anbefalinger ved AD3
I Norge er det anbudskonkurranse på de betennelsesdempende legemidlene (biologiske og JAK-hemmere) som er innført til behandling av alvorlig AD. Anbudet forvaltes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS). Det billigste legemiddelet i dette anbudet anbefales som førstevalg hos nye pasienter. 

AD - Anbefaling hos voksne (> 18 år) fra 1. februar 20233

Kontroll anbefales hver tredje måned, noe hyppigere i starten, og bør innbefatte EASI, DLQI, POEM og blodprøvene Hemoglobin, Leukocytter med differensialtelling, ALAT og Serum-kreatinin.

AD=atopic dermatitis; DLQI=Dermatology Life Quality Index; EASI=Eczema Area and Severity Index; JAK=Janus kinase; POEM=Patient-Oriented Eczema Measure; Assessment for Atopic Dermatitis; ALAT=Alanine Aminotransferase 

 

Trunk

Upper Extremities

Lower Extremities

Finn ut mer Har du spørsmål om effekt eller annet?Be om en eRep-samtaleLoading Sikkerhet på tvers av kliniske studier

Konsistent sikkerhetsprofil med >3100 voksne og ungdom studert i JADE-studieprogram4-9

Se sikkerhetsprofilenLoading
References:Cibinqo SPCOlset H et al.  Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem. Norsk forening for dermatologi og venerologi, versjon 4, 06.02.2023.LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger (gjeldende fra 01.02.2023Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al; for the JADE COMPARE Investigators. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112.Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in adults and adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis (JADE MONO-1): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10246):255-266.Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873.Blauvelt A, Silverberg JI, Lynde CW, et al. Abrocitinib induction, randomized withdrawal, and retreatment in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: results from the JAK1 Atopic Dermatitis Efficacy and Safety (JADE) REGIMEN phase 3 trial. J Am Acad Dermatol. 2022;86(1):104-112.Eichenfield LF, Flohr C, Sidbury R, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in combination with topical therapy in adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis: the JADE TEEN randomized clinical trial. [published correction appears in JAMA Dermatol. 2021 Oct 1;157(10):1246] JAMA Dermatol. 2021;157(10):1165-1173.Simpson EL, Silverberg JI, Nosbaum A, et al. Integrated safety analysis of abrocitinib for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis from the phase II and phase III clinical trial program. Am J Clin Dermatol. 2021;22(5):693-707.
Effekt

Cibinqo brukerveiledning

Brosjyre med praktisk informasjon om dosering, dosejustering, overvåking, retningslinjer og sjekklister.

Last ned eller bestillLoading
Preparatomtale
PP-CIB-NOR-0064 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.