Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
Hva var hovedtrekkene i
PALOMA-2 studien?

PALOMA-2 var en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert, fase 3-studie hvor man undersøkte sikkerhet og effekt av IBRANCE i kombinasjon med letrozol i førstelinjebehandling i en bred populasjon av postmenopausale kvinner med ER+/HER2- mBC.1

PALOMA-2 studiedesign1Adapted from Finn RS, et al. 2016.1Evaluated according to Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) Version 1.1.1 ORR was defined as confirmed complete response (CR) or partial response (PR).CBR was defined as confirmed CR, PR, or stable disease (SD) for ≥24 weeks.1PALOMA-2 inklusjons- og eksklusjonskriterier1 Adapted from Finn RS, et al. 2016.1Les mer PALOMA-3

Studiedesign

Les mer 
CNS: sentralnervesystemet; DFI = sykdomsfritt intervall; ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; ER+/HER2– = hormonreseptorpositiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2-negativ; N/n = antall pasienter; mBC = metastatisk brystkreft; PFS = progresjonsfri overlevelse; RECIST = Response Evaluation Criteria In Solid Tumors.Referanser:Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.
IBRANCE EPAR Public assessment report. 25 November 2016. 
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
PALOMA-2

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei